/6

Báo cáo thành tích đơn vị cơ quan văn hóa 2011

Upload: VuongTheVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 819|Tải về: 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------o0o---------------- Thanh Quang ngày 25 tháng 1 năm 2011BÁO CÁO THÀNH TÍCHXÂY DỰNG DANH HIỆU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VĂN HÓA NĂM 2010Kính gửi: Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan,

[Ẩn quảng cáo]