/6

Báo cáo thành tích đơn vị cơ quan văn hóa 2011

Upload: VuongTheVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 384|Tải về: 0

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------o0o---------------- Thanh Quang ngày 25 tháng 1 năm 2011BÁO CÁO THÀNH TÍCHXÂY DỰNG DANH HIỆU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VĂN HÓA NĂM 2010Kính gửi: Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá Tỉnh Hải Dương. Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá Huyện Nam Sách.Căn cứ vào năm tiêu chuẩn “Cơ quan đơn vị văn hoá” trường THPT Mạc Đĩnh Chi năm 2010 đã đạt được những thành tích cụ thể như sau:* Tiêu chuẩn 1:Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội. Trường có 7 tổ, hai tổ được Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Dương công nhận Tổ lao động xuất sắc; 05 tổ được công nhận Tổ lao động tiên tiến; 03 giáo viên là CSTĐ...