/3

Bao cao thanh tich thi dua

Upload: TaiDuyTran.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 212|Tải về: 1

phòng GD Và ĐT huyện thạch thất Trường thcs bình phú Báo cáo thành tích cá nhân (Từ năm học……………….đến năm học……………..) Đề nghị tặng:............................................................................................................................................. …....................................................................................................................................................................................... Họ và tên:....................................................................................................................................................... Chức vụ: ........................................................................................................................................................ Đơn vị công tác ................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................ Hà Nội /2011 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Bình Phú, ngày.........tháng ........năm 20…. Báo cáo thành tích cá nhân (Từ năm học……………….đến năm học……………..) Đề nghị tặng :....................................................... I/ Sơ lược lý lịch: - Họ và tên:......................................................................................................................................................................................................... Bí danh (nếu có): .............................................................................................................. Nam, nữ: ....................................... - Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................................................................... - Quê quán: ....................................................................................................................................................................................................... - Nơi thường trú: ......................................................................................................................................................................................... - Đơn vị công tác: ..................................................................................................................................................................................... - Chức vụ hiện nay: ................................................................................................................................................................................ - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ...................................................................................................................................... - Ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác các đoàn thể): - Quá trình công tác: (Nêu tóm tắt quá trình công tác và thời gian giữ chức vụ chính) ........................................................................................................................................................................................................................................ Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ (nêu ngắn gọn) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. II/ Thành tích đạt được: Thành tích đạt được của cá nhân: - Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. - Thành tích đạt được: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... III/ Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận: (Ghi rõ, số Quyết định, ngày, tháng, năm). .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị Người báo cáo thành tích (ký, đóng dấu) (ký, ghi rõ họ và tên) Xác nhận của cấp trình khen (ký, đóng dấu)