Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bao cao thanh tich thi dua

phòng GD Và ĐT huyện thạch thất Trường thcs bình phú Báo cáo thành tích cá nhân (Từ năm học……………….đến năm học……………..) Đề nghị tặng:............................................................................................................................................. …....................................................................................................................................................................................... Họ và tên:....................................................................................................................................................... Chức vụ: ........................................................................................................................................................ Đơn vị công tác ................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................ Hà Nội /2011 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Bình Phú, ngày.........tháng ........năm 20…. Báo cáo thành tích cá nhân (Từ năm học……………….đến năm học……………..) Đề nghị tặng :....................................................... I/ Sơ lược lý lịch: - Họ và tên:......................................................................................................................................................................................................... Bí danh (nếu có): .............................................................................................................. Nam, nữ: ....................................... - Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................................................................... - Quê quán: ....................................................................................................................................................................................................... - Nơi thường trú: ......................................................................................................................................................................................... - Đơn vị công tác: ..................................................................................................................................................................................... - Chức vụ hiện nay: ................................................................................................................................................................................ - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ...................................................................................................................................... - Ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác các đoàn thể): - Quá trình công tác: (Nêu tóm tắt quá trình công tác và thời gian giữ chức vụ chính) ........................................................................................................................................................................................................................................ Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ (nêu ngắn gọn) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. II/ Thành tích đạt được: Thành tích đạt được của cá nhân: - Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. - Thành tích đạt được: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... III/ Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận: (Ghi rõ, số Quyết định, ngày, tháng, năm). .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị Người báo cáo thành tích (ký, đóng dấu) (ký, ghi rõ họ và tên) Xác nhận của cấp trình khen (ký, đóng dấu)

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:110|Tải về:0|Số trang:3

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: