/2

Báo cao thanh tích thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đao đuc Hồ Chí Minh

Upload: VuongTheVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 357|Tải về: 0

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ngay tháng năm 2010BÁO CÁO THÀNH TÍCHThực hiện cuộc vận động"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"4 năm 2007 - 2010Họ và tên: Sinh năm: Dân tộc: Chức vụ: Đơn vị công tác: Quê quán: Trú quán: Sau khi được học tập và nghiên cứu những nội dung cơ bản của cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đaọ đức Hồ Chí Minh" bản thân tôi nhận thấy: Cuộc vận động mà Đảng ta phát động trong thời gian qua có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, nhất là giai đoạn mà đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một trong...