/2

bao cao tong ket ban thanh tra nhan san THCS

Upload: VuongTheVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1048|Tải về: 2

CĐ TRƯỜNG THCS SỐ II PHÚ NHUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBAN THANH TRA NHÂN DÂN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ------------------------- --------------***----------- BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM HỌC 2010-2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2011-2012I/ TÌNH HÌNH CHUNG:

[Ẩn quảng cáo]