/5

Bao cao tong ket noi bo truong hoc

Upload: NguyenTram.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 297|Tải về: 2

Phòng GD&ĐT Thạch hàTrường THCS Long SơnCộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----(((--- Thạch Long, ngày 20 tháng 5 năm 2010báo cáo tổng kết về kiểm tra nội bộ trường học năm học 2009-2010I. Đặc điểm tình hình:1.Học sinh- Tổng số học sinh đầu năm: 720 em ; 19 lớp Trong đó: Nữ: 343 em Khối 6: 5 lớp có 189 em Khối 7: 5 lớp có 197 em Khối 8: 4 lớp có 145em Khối 9: 5 lớp có 189 em- Tỷ lệ học sinh lớp 5 vào lớp 6 là 100%- Tổng số học sinh cuối học kỳ II: 713 emKhối 6: 5 lớp có 188 em Khối 7: 5 lớp có 195 em Khối 8: 4 lớp có 142 em Khối 9: 5 lớp có 188 em- So với đầu năm tổng số học sinh giảm 7 em, trong đó:+ Có 3 em chuyển trường+ 4 em bỏ học-...