/19

BIA ĐEP

Upload: CanaryLove.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 386|Tải về: 0

PHÒNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG Các Thầy cô giải trí bằng cách tự tay mình làm những khung hình, trang bìa… tuyệt đẹp với một số mẫu hình dưới đây GV: Nguyeãn Thò Hoàng së gi¸o dôc & ®µo t¹o hµ tÜnh tr­êng thpt hång lÜnh NG Giáo viên: §inh V¨n C­¬ng Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng Khoa hoïc Lòch söû