Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BIÊN BẢN BẦU BAN CÁN SỰ LỚP

Lượt xem:2699|Tải về:10|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ PHƯỚC LỚP : 35NĂM HỌC : 2011-2012CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc MỸ PHƯỚC , ngày 10 tháng 9 . năm 2011BIÊN BẢN BẦU BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2011-2012.....Thời gian, địa điểm: Phòng học số 17 Trường T.H Mỹ Phước Thành phần tham dự:Giaó viên chủ nhiệm Tập thể học sinh lớp 3 5 : số lượng .: 41/21 nữ Nội dung:Thành phần Ban Cán Sự Lớp (cơ cấu):Lớp trưởng: 01Lớp phó học tập: 01Lớp phó phong trào: 01Thành viên BCS: 04Các chức danh khác : Thủ quỹ ( 1 ) Các bước tiến hành:GVCN nêu vai trò của BCS Lớp (trách nhiệm và quyền lợi):Quản lý & phổ biến thông tin cho Lớp trong suốt năm học.Phối hợp với BCH Chi Đội trong các hoạt động về công tác Đội và phong trào đội viên . Trực tiếp liên hệ với GVCN để hoàn...