/2

Bien ban bau cu

Upload: KitaPhan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 249|Tải về: 0

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐẠ TÔNG Nhiệm kỳ : 2007 – 2008 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hôm nay vào lúc … giờ … phút, ngày 30 tháng 9 năm 2007 Địa điểm : Tại Hội trường Trung tâm chính trị Huyện Đam Rông. Tổ bầu cử chúng tôi gồm có : Tổ trưởng Thư ký Thành vi

[Ẩn quảng cáo]