/3

biên bản chấm skkn

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 795|Tải về: 8

HỘI ĐỒNG CHẤM SKKNTRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀNCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcbiên bản xét duyệt các sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp trườngnăm học 2010 - 2011I- Địa điểm, thời gian: Hôm nay, vào lúc….. ngày ….. tháng ….. năm 2011 tại văn phòng trường THCS Ngô Quyền Hội đồng chấm SKKN trường THCS Ngô Quyền tiến hành họp về việc xét duyệt các Sáng kiến, kinh nghiệm được xếp loại cấp trường năm học 2010-2011.II-Thành phần :1. Ông - Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng2. Ông Thư ký3. Ông Uỷ viên.4. ………………………………………………… Uỷ viên.5. ………………………………………………… Uỷ viên.6. ………………………………………………… Uỷ viên III- Nội dung: 1- Các thành viên trong Hội đồng nhận xét, đánh giá, phát biểu ý kiến đối với từng SKKN về các mặt ưu điểm, hạn chế, kết quả xếp loại.2- Ông ……………………………….. – Chủ tịch Hội đồng khoa học trường nhận xét, đánh gía...