/2

BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Upload: DoSang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3767|Tải về: 12

CỘNG HÀO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tự do- hạnh phúc.BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN(V/v chấm điểm hoạt động công đoàn. Năm học 2010-2011).Thời gian: vào luc 10 giờ 30 phút ngày 8 tháng 1 năm 2011Địa điểm: Trường PTCS Bãi ThơmI.Thành phần: 1. Thầy Nguyễn Thế Anh: Hiệu trưởng 2.Cô Đào Ngọc Hiền : CTCĐ 3.Thầy Trà Quang Tâm : Bí thư chi đoàn, 4.Cùng các thành viên trong BCH- CĐ 5.Thầy Cù Chánh Đại: UV 6.Thầy Đặng Văn Hiệp: UV 7.Cô Phan Thị Hải : UV 8.Cô Nguyễn Thị Kim Ánh : UV 9.Cô Vũ Thị Gấm : UV 10.Ông Nguyễn Thành Vinh: P.Ban TTNDVắng: Thầy Thạch( tập huấn)II.Nội dung Cô Đào Ngọc Hiền thông qua tiêu chuẩn chấm điểm hoạt động công đoàn năm học 2010-2011. Nội dung tiêu chuẩn chấm điểm: 1.Tham gia cùng chính quyền quản lý đơn vị trường học, tổ chức phong trào thi đua chăm lo và...