/2

BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Upload: DoSang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4513|Tải về: 13

CỘNG HÀO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tự do- hạnh phúc.BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN(V/v chấm điểm hoạt động công đoàn. Năm học 2010-2011).Thời gian: vào luc 10 giờ 30 phút ngày 8 tháng 1 năm 2011Địa điểm: Trường PTCS Bãi ThơmI.Thành phần: 1. Thầy Nguyễn Thế Anh: Hiệu trưởng 2.Cô Đào Ngọ

[Ẩn quảng cáo]