Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Biên bản họp BCH công đoàn

Lượt xem:4325|Tải về:23|Số trang:1 | Ngày upload:10/11/2012

TRƯỜNG THCS AN LẠCBCH ĐOÀNSố :...../BB-CĐCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc An Lạc, ngày….. tháng…. năm 20…BIÊN BẢN HỌP BCH CÔNG ĐOÀNV/v: Lấy ý kiến đóng góp đối với người xin vào ĐảngThời gian: ………giờ…….ngày……...tháng……năm 20…..Địa điểm: …………………………………………………………………..Thành phần tham dự họp BCH công đoàn tổng số:+ BCH:…………………………………………..+ Có mặt:………………………………………..+ Vắng:…………………………………………….Chủ tọa:…………………………………………chức vụ………………….Thư ký:………………………………………………………………………Nội dung: Lấy ý kiến của BCH công đoàn nhà trường về việc quần chúng: …………………………………………………………………xin vào Đảng.Những ưu điểm chính:(Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng).………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kết luận của chủ tọa:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Biểu quyết:- Số đồng chí trong BCH công đoàn nơi công tác tán thành kết nạp quần chúng: ………………………………..vào Đảng là:……đ/c trong tổng số:……đ/c dự họp (đạt:…..%).- Số đồng chí không tán thành:………đ/c (đạt:……%) lý do:………….....Cuộc họp kết thúc vào hồi: ………giờ…….ngày…tháng…năm 20….Nơi nhậnTHƯ KÝCHỦ TỌAChi bộ trường THCS An LạcĐảng bộ xã An LạcLưu CB…(Ký, ghi rõ...