Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

biên bản họp chuyển sinh hoạt Đảng

ĐẢNG ỦY TÂN AN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TRƯỜNG THCS TÂN ANTRÍCH BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CHI BỘ (V/v đóng góp cho đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng ) Chi bộ ngày tháng năm - Tổng số : đ/c; chính thức : ; dự bị : - Có mặt : đ/c ; chính thức : ; dự bị : - Vắng mặt : đ/c ; chính thức : ; dự bị : - Chủ tọa : - Thư ký : Đã tiến hành đóng góp cho đảng viên ……………………………Với nội dung như sau :1/ Ưu điểm :…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....2/ Khuyết điểm :…………………………….....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... Biểu quyết nhất trí :…………..đ/c Không nhất trí :……………….đ/c Chủ tọa Thư ký Nguyễn Văn Năm Phan Thúy Hằng...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:910|Tải về:0|Số trang:1

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: