/1

biên bản họp chuyển sinh hoạt Đảng

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1422|Tải về: 0

ĐẢNG ỦY TÂN AN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TRƯỜNG THCS TÂN ANTRÍCH BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CHI BỘ (V/v đóng góp cho đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng ) Chi bộ ngày tháng năm - Tổng số : đ/c; chính thức : ; dự bị : - Có mặt : đ/c ; chính thức : ; dự bị : - Vắng mặt : đ/c ; chính thức : ; dự bị : - Chủ tọa : - Thư ký : Đã tiến hành đóng góp cho đảng viên ……………………………Với nội dung như sau :1/ Ưu điểm :…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....2/ Khuyết điểm :…………………………….....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... Biểu quyết nhất trí :…………..đ/c Không nhất trí :……………….đ/c Chủ tọa Thư ký Nguyễn Văn Năm Phan Thúy Hằng...