Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

biên bản họp chuyển sinh hoạt Đảng

Lượt xem:1454|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

ĐẢNG ỦY TÂN AN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TRƯỜNG THCS TÂN ANTRÍCH BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CHI BỘ (V/v đóng góp cho đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng ) Chi bộ ngày tháng năm - Tổng số : đ/c; chính thức : ; dự bị : - Có mặt : đ/c ; chính thức : ; dự bị : - Vắng mặt : đ/c ; chính thức : ; dự bị : - Chủ tọa : - Thư ký : Đã tiến hành đóng góp cho đảng viên ……………………………Với nội dung như sau :1/ Ưu điểm :…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....2/ Khuyết điểm :…………………………….....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... Biểu quyết nhất trí :…………..đ/c Không nhất trí :……………….đ/c Chủ tọa Thư ký Nguyễn Văn Năm Phan Thúy Hằng...