/3

BIÊN BẢN HỌP GIAO NHIỆM VỤ CHO CÁC ... ĐIỂM NĂM HỌC 2010-2

Upload: AnhTran.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 211|Tải về: 0

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN Trường THCS Mường Phăng Số: 03/ BB - THCSMP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mường Phăng, ngày 28 tháng 7 năm 2010   BIÊN BẢN HỌP GIAO NHIỆM VỤ CHO CÁC TỔ CHUYÊN MÔN VÀ MỘT SỐ KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO TRỌNG ĐIỂM NĂM HỌC 2010 -

[Ẩn quảng cáo]