/2

BIEN BAN HOP PHHS

Upload: SuongTuyet.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 165|Tải về: 0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH Năm học:2008-2009 I.Thời gian -địa điểm: Hôm nay, lúc.... . h.. . phút ngày 13 tháng 9 năm 2008 tại trường THCS Tịnh Bắc,được sự chỉ đạo của BGH nhà trường, GVCN lớp 8C-Lâm Việt Thu Hà đã tiến hành họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2008-2009. II.Thành phần tham dự: 1.Chủ tọa(GVCN):Lâm Việt Thu Hà 2.Thư ký:.......................................... Cùng.....PHHS tham dự;Vắng: .....PH III.Nội dung cuộc họp: -Thu giấy mời;điểm diện sự có mặt,vắng mặt của PHHS. -Phần báo cáo của GVCN về tình hình HS của lớp. -Thông qua kết quả khảo sát chất lượng đầu năm học của từng HS. -Bầu ban đại diện lớp: +Trưởng ban ông( bà):........................................ +Phó ban ông(bà):............................................... +Thư ký ông(bà): ................................................ -GVCN phổ biến chủ trương của nhà trường. -Thông báo các khoản thu của nhà trường và một số khoản thu hộ . *Phần đóng góp ý kiến của PHHS: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Biên bản kết thúc ....h...phút cùng ngày đã thông qua trước tập thể PHHS lớp 8C. Chủ tọa Tịnh Bắc,ngày13 tháng9 năm 2008 Thư ký