Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

BIEN BAN HOP PHHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH Năm học:2008-2009 I.Thời gian -địa điểm: Hôm nay, lúc.... . h.. . phút ngày 13 tháng 9 năm 2008 tại trường THCS Tịnh Bắc,được sự chỉ đạo của BGH nhà trường, GVCN lớp 8C-Lâm Việt Thu Hà đã tiến hành họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2008-2009. II.Thành phần tham dự: 1.Chủ tọa(GVCN):Lâm Việt Thu Hà 2.Thư ký:.......................................... Cùng.....PHHS tham dự;Vắng: .....PH III.Nội dung cuộc họp: -Thu giấy mời;điểm diện sự có mặt,vắng mặt của PHHS. -Phần báo cáo của GVCN về tình hình HS của lớp. -Thông qua kết quả khảo sát chất lượng đầu năm học của từng HS. -Bầu ban đại diện lớp: +Trưởng ban ông( bà):........................................ +Phó ban ông(bà):............................................... +Thư ký ông(bà): ................................................ -GVCN phổ biến chủ trương của nhà trường. -Thông báo các khoản thu của nhà trường và một số khoản thu hộ . *Phần đóng góp ý kiến của PHHS: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Biên bản kết thúc ....h...phút cùng ngày đã thông qua trước tập thể PHHS lớp 8C. Chủ tọa Tịnh Bắc,ngày13 tháng9 năm 2008 Thư ký

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:88|Tải về:0|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: