/2

BIEN BAN HOP PHHS

Upload: SuongTuyet.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 418|Tải về: 0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH Năm học:2008-2009 I.Thời gian -địa điểm: Hôm nay, lúc.... . h.. . phút ngày 13 tháng 9 năm 2008 tại trường THCS Tịnh Bắc,được sự chỉ đạo củ

[Ẩn quảng cáo]