/3

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH

Upload: KhoiNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 394|Tải về: 4

TRƯỜNG THPT PÒ TẤU Lớp : …………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc  BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH Thời gian: ……giờ……phút, ngày…..…/. ……/……… Địa điểm: Lớp …….. , trường THPT Pò Tấu. Thành phần: +, ……/……… phụ huynh học sinh lớp ……. Số phụ huynh vắng mặt: ………, có lí do: ………, không có lí do: ………. +, Thầy (cô) …………………………….…….. chủ nhiệm lớp …….. Nội dung GVCN phổ biến công tác trọng tâm của năm học 2011 - 2012 Nhận xét về đặc điểm tình hình lớp Tổng số học sinh: ………. Trong đó: +, Nữ: …… +, Dân tộc: …… +, Nữ dân tộc: …… Thuân lợi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Khó khăn: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 Chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trong năm học 2011 – 2012 +. Về học lực: G: …….%, K: …….%, Tb: …….%, Y: …….%, Kém: …….%. +, Về hạnh kiểm: T: …….%, K: …….%, Tb: …….%, Y: …….%. Biện pháp thực hiện * Học sinh: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. * Giáo viên: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. * Phụ huynh: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. II. Thông báo các khoản thu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… III. Thảo luận ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… IV. Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp 1. Chi hội trưởng: …………………………………………………………………………. 2. Chi hội phó: ……………………………………………………………………………. 3. Ủy viên: ………………………………………………………………………………… V. Kết luận Nội dung biên bản được thông qua và được sự nhất trí cao của toàn thể hội nghị. Buổi họp kết thúc hồi ………… giờ ……… phút cùng ngày. GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM (Kí, ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH (Kí, ghi rõ họ tên)