/3

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH

Upload: KhoiNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 677|Tải về: 4

TRƯỜNG THPT PÒ TẤU Lớp : …………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc  BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH Thời gian: ……giờ……phút, ngày…..…/. ……/……… Địa điểm: Lớp …….. , trường THPT Pò Tấu. Thành phần: +, ……/……… phụ huynh học sinh lớp ……. Số phụ huynh vắng mặt: ………, có lí do: ………

[Ẩn quảng cáo]