/3

Biên bản họp phụ huynh đầu năm

Upload: ThanhTungNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2144|Tải về: 10

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc***Biên bản họp phụ huynhThời gian:………/. ……/……..Địa điểm: Lớp…………..Trường THCS Thành phần……………..phụ huynh lớp + giáo viên chủ nhiệm.Nội dungGVCN phổ biến công tác trọng tâm của năm học 2007 – 2008Nhận xé

[Ẩn quảng cáo]