/3

BIEN BAN HOP PHU HUYNH HOC KI 1 NAM HOC 2010-2011

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2026|Tải về: 27

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc.BIÊN BẢN(V/v họp phụ huynh học kỳ I năm học: 2010 – 2011). Hôm nay vào lúc ……. giờ……. phút ngày 16 tháng 01 năm 2011, tại phòng học lớp 10/14 trường THPT Phan Châu Trinh. Chúng tôi gồm: 1. Nguyễn Thị Thu Trị GVCN lớp 10/14 2. ………………………………

[Ẩn quảng cáo]