/1

Biên bản họp thôn

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 362|Tải về: 0

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Đon Quy, ngày 26 tháng 10 năm 2010Biên bảnHọp thôn bình xét gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến năm 2010Thời gian: 20h ngày 26 tháng 10 năm 2010 Địa điểm: Hội trường thôn.I. Thành phần- Ban mặt trận thôn.- Tổng số hộ có mặt: 19/20 hộ. (Vắng 01 hộ không lý do) II. Nội dung1. Hội nghị tiến hành bình xét gia đình văn hoá năm 2010.- Sau khi thông qua các tiêu chí đánh giá gia đình văn hoá. Hội nghị tiến hành bình xét chấm điểm 20/20 hộ dân trong thôn. Kết quả như sau:+ 19/20 hộ đạt gia đình văn hoá năm 2010.+ 1/20 hộ không đạt gia đình văn hoá (Phạm chuẩn tiêu chí đánh giá) - Hộ ông: Nguyễn Công Ân.2. Tiến hành bình xét Khu dân cư tiên tiến năm 2010.- Hội nghị tiến hành đánh...