/1

BIEN BAN KIEM KE SACH

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 583|Tải về: 3

PHÒNG GD & ĐT NÚI THÀNHTRƯỜNG TH HOÀNG HOA THÁM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM KÊ SÁCHHôm nay, vào lúc…giờ….ngày …tháng…..năm 2012. Tại Trường TH Hoàng Hoa Thám tiến hành kiểm kê sách.Thành phần ban tham gia kiểm kê:ĐC Mai Thị Kim Anh, Phó Hiệu trưởng;

[Ẩn quảng cáo]