Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BIEN BAN KIEM KE SACH

Lượt xem:302|Tải về:2|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

PHÒNG GD & ĐT NÚI THÀNHTRƯỜNG TH HOÀNG HOA THÁM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM KÊ SÁCHHôm nay, vào lúc…giờ….ngày …tháng…..năm 2012. Tại Trường TH Hoàng Hoa Thám tiến hành kiểm kê sách.Thành phần ban tham gia kiểm kê:ĐC Mai Thị Kim Anh, Phó Hiệu trưởng;ĐC Trần Văn Cương, Trưởng ban thanh tra;ĐC Nhữ Thị Nga, Cán bộ thư viện;ĐC Đoàn Thị Minh Sương, Tổ trưởng chuyên môn;ĐC Ngô Thị Hào, Tổ trưởng chuyên môn;ĐC Phan Thế Huẩn, Tổ trưởng chuyên môn;ĐC Nguyễn Thị Thành, Kế toán.Được phân công cụ thể:ĐC Đoàn Thị Minh Sương: Kiểm kê sách giáo khoaSố lượng (đến ngày…./…./2012):……………bản.Sử dụng tốt:……………bảnThanh lý:……..bảnĐC Ngô Thị Hào: Kiểm kê sách giáo viênSố lượng (đến ngày…./…./2012):……………bản.Sử dụng tốt:……………bảnThanh lý:……..bảnĐC Phan Thế Huẩn: Kiểm kê sách tham khảo.Số lượng (đến ngày…./…./2012):……………bản.Sử dụng tốt:……………bảnThanh lý:……..bảnSau khi kiểm kê xong các đồng chí trong ban kiểm kê họp lại...