/4

Biên bản kiểm kê thiết bị

Upload: ThaoNguyen.dokovn0123|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 402|Tải về: 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Cát Tân, ngày 13 tháng 01 năm 2012 BIÊN BẢN KIỂM KÊ THIẾT BỊ DẠY HỌC Vào hồi…. giờ … ngày… tháng 01 năm 2012 tại ……………. tổ kiểm kê tài sản thiết bị dạy học được thành lập theo Quyết định số: …../QĐ…..ngày …..tháng…..năm 2012 của Hiệu trường Trường THCS Cát Tân, đã tiến hành kiểm kê kho dùng chung từ ngày 09 tháng 01 năm 2012 đến ngày 10 tháng 01 năm 2012. I/ Những công việc đã tiến hành : Kiểm kê đánh giá chất lượng thiết bị dạy học kho dùng chung do bà : Nguyễn Thị Xuân Thắm quản lí. II/ Kết quả kiểm tra: Số lượng và chất lượng ( tỉ lệ % ) thiết bị đã được kiểm kê ( có phụ lục kèm theo ) III/ Nhận xét : Công tác bảo quản : …………………………………………………………. Hiệu quả sử dụng: …………………………………………………………… Nhận xét khác: ………………………………………………………………. IV/ Các đề xuất kiến nghị : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hiệu trưởng Tổ kiểm kê Người quản lí CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Cát Tân, ngày 13 tháng 01 năm 2012 BIÊN BẢN KIỂM KÊ THIẾT BỊ DẠY HỌC Vào hồi…. giờ … ngày… tháng 01 năm 2012 tại ……………. tổ kiểm kê tài sản thiết bị dạy học được thành lập theo Quyết định số: …../QĐ…..ngày …..tháng…..năm 2012 của Hiệu trường Trường THCS Cát Tân, đã tiến hành kiểm kê phòng sinh học từ ngày 10 tháng 01 năm 2012 đến ngày 11 tháng 01 năm 2012. I/ Những công việc đã tiến hành : Kiểm kê đánh giá chất lượng thiết bị dạy học phòng sinh học do bà : Nguyễn Thị Xuân Thắm quản lí. II/ Kết quả kiểm tra: Số lượng và chất lượng ( tỉ lệ % ) thiết bị đã được kiểm kê ( có phụ lục kèm theo ) III/ Nhận xét : Công tác bảo quản : …………………………………………………………… Hiệu quả sử dụng: …………………………………………………………….. Nhận xét khác: ………………………………………………………………… IV/ Các đề xuất kiến nghị : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hiệu trưởng Tổ kiểm kê Người quản lí CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Cát Tân, ngày 13 tháng 01 năm 2012 BIÊN BẢN KIỂM KÊ THIẾT BỊ DẠY HỌC Vào hồi…. giờ … ngày… tháng 01 năm 2012 tại ……………. tổ kiểm kê tài sản thiết bị dạy học được thành lập theo Quyết định số: …../QĐ…..ngày …..tháng…..năm 2012 của Hiệu trường Trường THCS Cát Tân, đã tiến hành kiểm kê phòng hóa học từ ngày 11 tháng 01 năm 2012 đến ngày 12 tháng 01 năm 2012. I/ Những công việc đã tiến hành : Kiểm kê đánh giá chất lượng thiết bị dạy học phòng hóa học do bà : Nguyễn Thị Thu Huyền quản lí. II/ Kết quả kiểm tra: Số lượng và chất lượng ( tỉ lệ % ) thiết bị đã được kiểm kê ( có phụ lục kèm theo ) III/ Nhận xét : Công tác bảo quản : …………………………………………………………… Hiệu quả sử dụng: …………………………………………………………….. Nhận xét khác: ………………………………………………………………… IV/ Các đề xuất kiến nghị : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hiệu trưởng Tổ kiểm kê Người quản lí CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Cát Tân, ngày 13 tháng 01 năm 2012 BIÊN BẢN KIỂM KÊ THIẾT BỊ DẠY HỌC Vào hồi…. giờ … ngày… tháng 01 năm 2012 tại ……………. tổ kiểm kê tài sản thiết bị dạy học được thành lập theo Quyết định số: …../QĐ…..ngày …..tháng…..năm 2012 của Hiệu trường Trường THCS Cát Tân, đã tiến hành kiểm kê phòng vật lý + công nghệ từ ngày 12 tháng 01 năm 2012 đến ngày 13 tháng 01 năm 2012. I/ Những công việc đã tiến hành : Kiểm kê đánh giá chất lượng thiết bị dạy học phòng vật lý + công nghệ do bà : Nguyễn Thị Thu Huyền quản lí. II/ Kết quả kiểm tra: Số lượng và chất lượng ( tỉ lệ % ) thiết bị đã được kiểm kê ( có phụ lục kèm theo ) III/ Nhận xét : Công tác bảo quản : …………………………………………………………… Hiệu quả sử dụng: ……………………………………………………………..