BIEN BAN KIEM KE THIET BI CUOI NAM CHUAN CUA BO

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 593|Tải về: 1

Phßng GD&§T thµnh phè Tr­êng THCS THỐNG NHẤT ( MÉu1) biªn b¶n kiÓm kª thiÕt bÞ d¹y häc n¨m 2010 STT Danh môc ThiÕt bÞ chi tiÕt §VT Sè l­îng nhËp §¬n gi¸ Thµnh tiÒn KiÓm kª n¨m 2009 KiÓm kª n¨m 2010 Ghi chó Sè l­îng hiÖn cßn Thµnh tiÒn Sè l­îng hiÖn cßn Thµnh tiÒn Sè l­îng háng Thµnh tiÒn 1 2 3 4 5 6


Phßng GD&§T thµnh phè
Tr­êng THCS THỐNG NHẤT ( MÉu1)
biªn b¶n kiÓm kª thiÕt bÞ d¹y häc n¨m 2010

STT Danh môc ThiÕt bÞ chi tiÕt §VT Sè l­îng nhËp §¬n gi¸ Thµnh tiÒn KiÓm kª n¨m 2009 KiÓm kª n¨m 2010 Ghi chó
Sè l­îng hiÖn cßn Thµnh tiÒn Sè l­îng hiÖn cßn Thµnh tiÒn Sè l­îng háng Thµnh tiÒn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
M«n To¸n 6
I Tranh aûnh: Boä 1 1 1
1 Baûng veà caùc soá nguyeân toá beù hôn 100 Tôø 1 "6,000" 6000 1 6000 1 6000 0 0
2 Bieåu ñoà phaàn traêm (hình coät) Tôø 1 "6,000" 6000 1 6000 1 6000 0 0
3 Bieåu ñoà phaàn traêm (hình vuoâng) Tôø 1 "6,000" 6000 1 6000 1 6000 0 0
4 Bieåu ñoà phaàn traêm ( hình quạt) Tôø 1 "6,000" 6000 1 6000 1 6000 0 0
5 Baûng caùc soá La Maõ töø 1 ñeán 30 Tôø 1 "6,000" 6000 1 6000 1 6000 0 0
6 Tam gi¸c vu«ng ®ång d¹ng Tê 0 "6,000" 0 0 0 0 0 0 0
7 H×nh khai triÓn h×nh hép Tê 0 "6,000" 0 0 0 0 0 0 0
8 TÝnh chÊt h×nh thang Tê 0 "6,000" 0 0 0 0 0 0 0
9 TÝnh chÊt h×nh b×nh hµnh Tê 0 "6,000" 0 0 0 0 0 0 0
10 "T/C h×nh vu«ng, ch÷ nhËt" Tê 0 "6,000" 0 0 0 0 0 0 0
11 BiÓu ®å phÇn tr¨m h×nh cét Tê 0 "6,000" 0 0 0 0 0 0 0
12 BiÓu ®å phÇn tr¨m h×nh trßn Tê 0 "6,000" 0 0 0 0 0 0 0
13 L¨ng trô ®øng Tê 0 "6,000" 0 0 0 0 0 0 0
14 L¨ng trô Tê 0 "6,000" 0 0 0 0 0 0 0
15 Khèi trßn xoay-h×nh nãn Tê 0 "6,000" 0 0 0 0 0 0 0
[Ẩn quảng cáo]