Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

biên bản kiểm tra tổ chuyên môn

Lượt xem:266|Tải về:2|Số trang:3 | Ngày upload:18/07/2013

UBND THÀNH PHỐ KON TUM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ĐOÀN THANH TRA Kon Tum, ngày........tháng........năm 20..... BIÊN BẢN THANH TRA TOÀN DIỆN TỔ KHỐI CHUYÊN MÔN : Thời gian : Từ ngày......../........đến ngày......../......../200 Địa điểm : Trường Thành phần tổ thanh tra : 1/..................................................Chức vụ, đơn vị 2/..................................................Chức vụ, đơn vị NỘI DUNG I. Tình hình đội ngũ giáo viên của tổ : 1. Tổng số GV của tổ? Số lượng đủ/ thiếu giáo viên? lý do : 2. Số môn dạy từng lớp đủ/ thiếu? lý do : 3. Số giáo viên chưa đạt chuẩn? tỷ lệ % II. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn : 1. Đánh giá về hồ sơ tổ chuyên môn : a) Ưu điểm : b) Tồn tại : 2. Đánh giá về chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn : (Thời gian, hình thức, nội dung sinh hoạt chuyên môn. Tập trung đánh giá về chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, việc tổ chức thao giảng chuyên đề.... ) a) Ưu điểm : b) Tồn tại : III. Kết quả dự giờ, kiểm tra hồ sơ và khảo sát chất lượng: 1. Kết quả kiểm tra : DỰ GIỜ HỒ SƠ KHẢO SÁT  TS Xếp loại TS Xếp loại TS Giỏi Khá TB TB trở lên Dưới TB   G K Đ Cđ  T K TB Y  SL % SL % SL % SL % SL %                                             2. Đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên thông qua dự giờ : a) Ưu điểm : b) Tồn tại : 3. Đánh giá việc giáo viên thực hiện quy chế chuyên môn như : Hồ sơ, giáo án? Việc ra đề, đáp án, chấm chữa bài kiểm tra, cộng điểm, xếp loại học sinh, tham gia quản lý và sử dụng sổ điểm... a) Ưu điểm : b) Tồn tại : 4. Đánh giá chất lượng học tập của học sinh : ( Thông qua khảo sát của Đoàn và dựa vào các số liệu của nhà trường như sổ gọi tên ghi điểm, kết quả tốt nghiệp, thi học sinh giỏi trong 3 năm liền kề) a) Ưu điểm : b) Tồn tại : IV. Đánh giá chung : 1. Ưu điểm : 2. Tồn tại : V. Kiến nghị : (Đối với cá nhân, tổ chuyên môn, nhà trường) TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TỔ THANH TRA ( Ký tên và ghi rõ họ, tên) ( Ký tên và ghi rõ họ, tên)