Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bien ban sinh hoat lop

Lượt xem:773|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc…………, ngày .... tháng.... năm....BIÊN BảN SINH HOạT lớpTUầN …….I. THàNH PHầN:1. Chủ toạ: 2. Thư ký: 3. Tập thể lớp …... Vắng: * Đại biểu: - Thầy GVCN lớp)- Bác: …………………………….(Chi hội trưởng hội PH)II. THờI GIAN Và ĐịA ĐIểM:1. Thời gian bắt đầu: 2. Địa điểm: Phòng học số..... Trường …………………….III. NộI DUNG:1. Đánh giá, nhận xét về tình hình học tập, nền nếp của học sinh trong tuần qua.a. Tổ trưởng tổ 1 đánh giá nhận xét:- Ưu điểm: - Nhược điểm: b. Tổ trưởng tổ 2 đánh giá nhận xét:- Ưu điểm: - Nhược điểm: c. Tổ trưởng tổ 3 đánh giá nhận xét:- Ưu điểm: - Nhược điểm: d. Tổ trưởng tổ 4 đánh giá nhận xét:- Ưu điểm: - Nhược điểm: e. Lớp phó học tập đánh giá nhận xét:- Ưu điểm: - Nhược điểm: f. Lớp phó lao động...