/3

Bien ban sinh hoat lop

Upload: NghiaMinhLe.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1175|Tải về: 1

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc…………, ngày .... tháng.... năm....BIÊN BảN SINH HOạT lớpTUầN …….I. THàNH PHầN:1. Chủ toạ: 2. Thư ký: 3. Tập thể lớp …... Vắng: * Đại biểu: - Thầy GVCN lớp)- Bác: …………………………….(Chi hội trưởng hội PH)II. THờI GIAN Và ĐịA ĐIểM:1. Thời gian bắt

[Ẩn quảng cáo]