Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP CHỦ NHIỆM 12

Lượt xem:439|Tải về:2|Số trang:2 | Ngày upload:10/11/2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP 10 CB7(Tuần:..... Từ:...../...../..... đến...../...../.....)Thời gian:.....Địa điểm:..... Thành phần: 1.GVCN: Huỳnh Văn Minh 2. Lớp 10CB7 (...../.....)NỘI DUNG1. Sơ kết tuần: (Tổ trưởng báo cáo) * Tổ 1: * Tổ 2: - Điểm dưới 5: - Điểm dưới 5: - Điểm trên 5: - - Điểm trên 5: - - Vi phạm nội quy: - Vi phạm nội quy: * Tổ 3: * Tổ 4: - Điểm dưới 5: - Điểm dưới 5: - Điểm trên 5: - - Điểm trên 5: - - Vi phạm nội quy: - Vi phạm nội quy: 2. Ý kiến về phần sơ kết của các tổ trưởng: (Lớp trưởng điều hành) 3. Giữ gìn trật tự trong giờ học: (Phó trật tự báo cáo) * Ý kiến: 4. Cán sự bộ môn báo cáo:5. Tìm hiểu nguyên nhân vi phạm, đề ra biện pháp: (Lớp...