/2

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP CHỦ NHIỆM 12

Upload: BangLe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 851|Tải về: 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP 10 CB7(Tuần:..... Từ:...../...../..... đến...../...../.....)Thời gian:.....Địa điểm:..... Thành phần: 1.GVCN: Huỳnh Văn Minh 2. Lớp 10CB7 (...../.....)NỘI DUNG1. Sơ kết tuần: (Tổ trưởng

[Ẩn quảng cáo]