Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn

Lượt xem:1446|Tải về:5|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔNTổ: Anh – Sinh - Hoá.Thời gian: …………………………………………………………….Địa diểm: …………………………………………………….Thành phần: +) Tổng số: …………..Có mặt: ……..Vắng: ……….Nội dung:I/ Nhận xét đánh giá công tác thời gian qua:* Ưu điểm:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………* Tồn tại:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………II. Kế hoạch công tác thời gian tới:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………III. Chuyên đề chuyên môn:Tên chuyên đề: …………………………………………………………………………Người thực hiện: …………………………………………….(Có bản đánh máy kèm theo)IV. Xếp loại tổ viên tháng …:TTHọ và tênXếp loại1Nguyễn Thị Thanh Hà2Lê Thị Ngân Hà3Trương Thị Thuý Nga4Nguyễn Thị Hà5Trần Thị Dung6Nguyễn Thị thu Huyền7Đinh Thị Vũ Hoà8Võ Thị Thảo9Ngô Thị Ngọc Hà10Nguyễn Thị Huyền11Dương Thị Thanh NgaIV. Ý kiến đề xuất: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Cuộc họp kết thúc hồi …….. cùng ngày.Chủ toạ Thư kýNguyễn Thị Thanh Hà …………………………....