/2

Biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1968|Tải về: 9

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔNTổ: Anh – Sinh - Hoá.Thời gian: …………………………………………………………….Địa diểm: …………………………………………………….Thành phần: +) Tổng số: …………..Có mặt: ……..Vắng: ……….Nội dung:I/ Nhận xét đánh giá công tác thời gian qua:* Ưu điểm:……………

[Ẩn quảng cáo]