Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/31

BIÊN BẢN THI ĐẤU HKPĐ

Lượt xem:1469|Tải về:15|Số trang:31 | Ngày upload:09/11/2012

BAN TỔ CHỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HKPĐ 10-11 Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢNTHI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN HKPĐ CẤP TRƯỜNGBẬC HỌC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2010-2011Ngày ..... tháng ..... năm 2010.Trận: .....Nội dung: .....Vòng đấu: ..... Trọng tài chính: .....Trọng tài bàn: ..... Họ và tênLớpHiệpđấuDiễn biến điểmKết quảI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.....1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.....II1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.....1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.....III1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.....1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.....IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.....1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.....V1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.....1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.....Kết quả trận...