/31

BIÊN BẢN THI ĐẤU HKPĐ

Upload: LeXuanToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1447|Tải về: 15

BAN TỔ CHỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HKPĐ 10-11 Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢNTHI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN HKPĐ CẤP TRƯỜNGBẬC HỌC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2010-2011Ngày ..... tháng ..... năm 2010.Trận: .....Nội dung: .....Vòng đấu: ..... Trọng tài chính: .....Trọng tài bàn: ..... Họ và tênLớpHiệpđấuDiễn biến điểmKết quảI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.....1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.....II1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.....1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.....III1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.....1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.....IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.....1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.....V1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.....1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.....Kết quả trận...