/59

Bien ban thi TN THPT cua Thu ky hoi dong (TK1)

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 213|Tải về: 0

CÁC BIÊN BẢN TIẾN TRÌNH THISỞ GD&ĐT CAO BẰNGHĐ COI THI THPT THÔNG NÔNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúcBIÊN BẢNHỌP LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG COI THIKỳ thi: Tốt nghiệp THPT năm 2010Khóa thi: ngày …… tháng ….. năm 20101. Thời gian: .....2. Địa điểm: ……………………………………………………………………………………….3. Thành phần tham dự:Lãnh đạo hội đồng: 1. ..... 2. ..... 3. ………………………………………………………………………….. 4. ………………………………………………………………………….. Các ủy viên hội đồng coi thi: ……………………………………………………………...VắngLý do………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Nội dung cuộc họp: Đã tiến hành họp lãnh đạo ban coi thi, bàn bạc thống nhất và phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo ban coi thi :* Phân công trong lãnh đạo ban coi thi:.....* Các nội dung bàn bạc thống nhất:.....Cuộc họp kết thuc hồi … giờ … phút cùng ngày.CHỦ TỊCH HĐ COI THI(Ký, ghi rõ họ tên)THƯ KÝ(Ký, ghi rõ họ tên)Vũ Văn NiuTrương Văn HườngSỞ GD&ĐT CAO BẰNGHĐ COI THI THPT THÔNG NÔNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...