/2

Bien ban vi pham quy che chuyen mon

Upload: TriNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 100|Tải về: 0

Phòng Giáo dục & Đào tạo đoan hùng Trường Tiểu học chí đám ________________ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________  Số: 01 /BB-VPQCCM Chí Đám, ngày 16 tháng 4 năm 2012 Biên bản vi phạm qui chế chuyên môn Hôm nay vào hồi 9 giờ 30phút, ngày 16 tháng 4 năm 2012 Tại: Trường Tiểu học Chí Đám. Chúng tôi gồm có: * Đại diện đoàn kiểm tra: Ông (bà): ……………………………………Chức vụ:………………………….. Ông (bà): ……………………………………Chức vụ:………………………….. * Với sự chứng kiến của: Ông (bà): ……………………………………Chức vụ:………………………….. Ông (bà): ……………………………………Chức vụ:………………………….. * Tiến hành lập biên bản vi phạm về qui chế chuyên môn đối với: Ông (bà): ……………………………………Chức vụ:………………………….. Địa chỉ: ………………………………………………………………………….. Đã có hành vi vi phạm qui chế chuyên môn như sau: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Các hành vi trên đã vi phạm vào Nghị định 49/2005/NĐ-CP của Chính phủ; Điều lệ trường Tiểu học và qui chế chuyên môn của Ngành Giáo dục; trường Tiểu học Chí Đám. * Đoàn kiểm tra yêu cầu: Ông (bà): ………………………………………………………………………… Thực hiện các nội dung sau: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, bộ phận quản lý giữ 1 bản, người vi phạm giữ 1 bản. Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào biên bản ./. Người vi phạm Người lập biên bản  Người chứng kiến Xác nhận của nhà trường