/2

Bien ban vi pham quy che chuyen mon

Upload: TriNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 245|Tải về: 0

Phòng Giáo dục & Đào tạo đoan hùng Trường Tiểu học chí đám ________________ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________  Số: 01 /BB-VPQCCM Chí Đám, ngày 16 tháng 4 năm 2012 Biên bản vi phạm qui chế chuyên môn Hôm nay v

[Ẩn quảng cáo]