Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/21

Biểu mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp

Lượt xem:593|Tải về:2|Số trang:21 | Ngày upload:09/11/2012

Sở GD & ĐT Quảng Trị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường THPT Nguyễn Hữu Thận Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTriệu Phong, ngày ….tháng ….. năm 2011KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP …NĂM HỌC 2011 – 2012CHỦ ĐỀ NĂM HỌCI. ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG LỚP HỌC1. Thuận lợi – Thời cơ 2. Khó khăn – Thách thức ( Những điểm chính rút ra từ việc phân tích: Các điểm mạnh, các điểm yếu, các cơ hội, các đe dọa, mối nguy hại)II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ(Có chỉ tiêu cụ thể)Duy trì sĩ số Hoạt động học tập Hoạt động giáo dục Hoạt động tập thể khác (Những điểm chính rút ra từ việc phân tích: Mục tiêu, yêu cầu công việc, tính chất công việc, cách thức thực hiện, phương pháp kiểm soát & phương pháp kiểm tra, xác định nguồn nhân lực)III. BIỆN PHÁP (GIẢI PHÁP)(Rút ra từ việc phân tích cách thực...

Tag: phân công,