/21

BIỂU MẪU THÔNG TƯ 09 CÔNG KHAI DÂN CHỦ

Upload: LeXuanToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 270|Tải về: 0

Biểu mẫu 01(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaBộ Giáo dục và Đào tạo)(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp).(Tên cơ sở giáo dục) THÔNG BáOCam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học.....STTNội dungNhà trẻMẫu giáoIMức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được IIMức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được IIIChương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủIVCác điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục  ....., ngày.....tháng.....năm..... Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Biểu mẫu 02(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT)(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp).(Tên trường) THÔNG BáOCông khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học.....Đơn vị tính: trẻ emSTTNội dungTổng số trẻ emNhà trẻMẫu giáo3-12 tháng tuổi13-24 thángtuổi25-36...