/6

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 120 môn Hóa

Upload: ThuHuongNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 78|Tải về: 0

Bài : 11568 Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho H = 1; C= 12; O = 16; Ca = 40) Chọn một đáp án dưới đây A. B. ≡ C. D. Đáp án là : (A) Bài : 11567 Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23) Chọn một đáp án dưới đây A. isopropyl axetat. B. etyl propionat. C. metyl propionat. D. etyl axetat. Đáp án là : (C) Bài : 11566 Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T). Những chất tác dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là Chọn một đáp án dưới đây A. Z, R, T. B. X, Y, Z, T. C. X, Z, T. D. X, Y, R, T. Đáp án là : (C) Bài : 11565 Cho sơ đồ chuyển hóa : Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 11564 Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 27,21%. Kim loại M là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65) Chọn một đáp án dưới đây A. Fe B. Mg C. Cu D. Zn Đáp án là : (C) Bài : 11563 Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là (Cho H=1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Zn = 65) Chọn một đáp án dưới đây A. 7,25 B. 8,98. C. 9,52. D. 10,27. Đáp án là : (B) Bài : 11562 Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 11561 Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 11560 Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với rượu (ancol ) X, chỉ thu được một anken duy nhất. Oxi hóa hoàn toàn một lượng chất X thu được 5,6 lít CO2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1; C = 12; O = 16) Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Đáp án là : (C) Bài : 11451 Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13. a) Xác định nguyên tử khối. b) Viết cấu hình electron nguyên tử