Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/55

Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III

Lượt xem:360|Tải về:0|Số trang:55 | Ngày upload:17/07/2013

NHIỆM VỤ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHU KÌ III NĂM HỌC 2007-2008 I. Nhiệm vụ: - Đổi mới nội dung phương pháp GD phổ thông gắn trực tiếp với đổi mới điều kiện và phương tiện dạy học cùng phương pháp dạy học gắn với đặc trưng phân môn.Tuy nhiên trong 2 thời gian khá dài, do nhiều yếu tố khách quan, phương pháp dạy học bộ môn Ngữ Văn trong nhà trường phổ thông còn nhiều thụ động: Gv dạy chạy với lối đọc chép cho học sinh hoặc đối thoại trên lớp, HS tiếp thu thụ động, không hứng thú với việc học tập bộ môn. - Từ đó nảy sinh những yêu cầu sử dụng với bất cập, thiếu thốn các phương tiện và đồ dùng dạy học cho phù hợp với chương trình đổi mới cho phương pháp dạy học mới môn Ngữ Văn. Vì dù trong hoàn cảnh nào việc dạy học trong nhà trường vẫn phải tìm cách đạt được yêu cầu đổi mới của kế hoạch dạy học mới. Do nhu cầu cấp thiết của việc bồi dưỡng Gv tài liệu bồi dưỡng chu kì III được biên soạn theo tinh thần đổi mới , phù hợp với việc tự học, tự bồi dưỡng của Gv ở cấu trúc và dưới các hình thức hoạt động của người dạy học giúp Gv học tập tích cực và từng bước hỗ trợ để tự đánh giá kết quả và điều chỉnh học tập trong qua trình bồi dưỡng. - GV thực hiện ngiêm túc điều lệ trường học cũng như các điều lệ nguyên tắc trong chuyên môn nghiệp vụ về bộ môn. Giúp Gv củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả GD toàn diện, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, công tác đổi mới chương trình, sáng tạo khi sử dụng và làm các phương tiện dạy học, trong khai thác SGK, các tài liệu hỗ trợ. Phấn đấu nâng cao chất lượng dạy học, đảm bảo chất lượng đạt yêu cầu vững vàng, giỏi, bồi dưỡng cho HS hứng thú với môn học 100% - Vì vậy BDTX là 1 nhiệm vụ không thể thiếu trong trường PT của người Gv. ĐÒ là 1 tài liệu bổ trợ có ý nghĩa quan trọng trong việc tích cực tìm kiếm, sáng tạo dạy học trong dạy học của GV. II. Công tác được giao: - Giảng dạy Ngữ Văn 7 III. Kế hoạch thực hiện: HỌC TẬP BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TuÇn 1 th¸ng 4 n¨m 2007 Bµi 7 SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC TRONG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN BỘ MÔN NGỮ VĂN I. Mục tiªu 1. Về kiến thức - Nắm được sự đa dạng của phương tiện dạy học. - Biết sử dụng phương tiện dạy học theo phương pháp tÝch cực. 2. Về kỹ năng - Kĩ năng lựa chọn, sö dụng phương tiện dạy học Ngữ văn THCS. 3. Về th¸i độ - Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc sử dụng phương tiện trong dạy học. - TÝch cực t×m kiếm, s¸ng tạo phương tiện n©ng cao chất lượng dạy học. II. Nội dung Nội dung chÝnh: 1. Khái niệm về phương tiện dạy học. 2. Sử dụng tranh, ảnh trong SGK Ngữ văn THCS. 3. Sử dụng băng hình, băng tiếng. 4. Sử dụng biểu đồ, bảng. 5. Sử dụng một số thiết bị hiện đại. * Hoạt động1. Khái niệm về phương tiện dạy học và tác dụng của phương tiện dạy học 1. Nêu khái niệm về phương tiện dạy học - Bao gồm: Sách, tranh ảnh, đồ dùng dạy học, thiết bị ...được sử dụng trong qua trình dạy học. 2. Tác dụng của phương tiện dạy học - Hç trî triÓn khai bµi häc - Lµm t­êng minh c¸c kh¸i niÖm trõu t­îng , gióp qu¸ tr×nh lÜnh héi cña - HS tiÕp thu nhanh vµ hiÖu qu¶ h¬n. - T¹o m«i tr­êng trùc quan sinh ®éng trong d¹y häc - T¸c dông cña tranh ¶nh trong SGK Ng÷ V¨n, sö dông b¨ng h×nh, b¨ng tiÕng, sö dông biÓu ®å, b¶ng,m¸y chiÕu.. - Lµ mét trong c¸c ph­¬ng tiÖn gãp phÇn quan träng trong viÖc thùc hiÖnmôc tiªu, yªu cÇu d¹y häc Ng÷ V¨n.- NhËn thøc qua h×nh ¶nh trùc quan - Gîi liªn t­ëng - T¹o c¶m høng thÈm mÜ, høng thó. * Hoạt động 2: Sö dông c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn d¹y häc 1. Sö dông tranh ¶nh trong SGK Ngữ Văn THCS - Lo¹i tranh vÏ theo ý t­ëngcña SGK. - Lo¹i tranh vÏ cña ho¹ sÜ. - Lo¹i ¶nh chôp: - Lo¹i tranh vÏ cña chÝnh t¸c gi¶. + Yªu cÇu khi sö dông tranh ¶nh, vËt thÓ. - Nghiªn cøu, nhËn xÐt vÒ chÊt l­îng , gi¸ trÞ cña trùc quan sinh ®éng, trõu t­îng khi sö dông. - §Þnh h­íng khai th¸c néi dung nµo. - Sử dụng vào thời điểm nào trong quá trình dạy học - Mở rộng thêm trực quan ngoài SGK để tăng cường tính thực tiễn - Quan sát, mô tả, liên tưởng: Phát hiện, phân tích, thực hành.. - Ở mức độ khác nhau không sử dụng tranh ảnh 1 cách hình thức. - Më réng thªm trùc quan ngoµi SGK ®Ó t¨ng c­êng yÕu tè thùc tiÔn 2. Sö dông c¸c lo¹i b¨ng h×nh, b¨ng tiÕng. - B¨ng t­ liÖu - B¨ng t­ liÖu h­íng dÉn nghiÖp vô - B¨ng mÉu. + Yªu cÇu chän b¨ng: - H×nh ¶nh thËt, sinh ®éng, kü thuËt hiÖn ®¹i. - MÉu chuÈn. - Sử dụng vào lúc nào: Giờ học hay ngoại khoá 3. Sö dông biÓu ®å, b¶ng - BiÓu ®å h×nh khèi - BiÓu ®å biÓu b¶ng. a. Sö dông b¶ng: -B¶ng viÕt chÝnh -B¶ng viÕt phô * Bảng viết chính: - Treo cố định, dùng phấp viết chia làm 3 cột: + Cột 1+2: Ghi kiến thức cơ bản( Không xoá) + Cột 3: Như ghi bảng nháp( Xoá thường xuyên) - Yªu cÇu: + Ch÷ viÕt ®Ñp, râ rµng,g¹ch ch©n ®Ò môc, néi dung ®Çy ®ñ. +Trình bày khoa học, mạch lạc, đầy đủ. + Không che phần đang viết. +Gạch chân ý lớn + Có thể ghi nhiều hơn kể cả ý chốt của GV. * Bảng viết phụ: - Bảng lật, bảng cho học sinh hoạt động nhóm, các bảng biểu. b. Biểu đồ: - Thường dùng với nội dung tổng kết, khái quát. - M¸y chiÕu ®a n¨ng: ®Çu m¸y , giÊy trong, mµn h×nh. - Sö dông ®Ó chuyÓn t¶i :c¸c m« h×nh kh¸i qu¸t ho¸, c¸c tæng hîp, c¸c ng÷ liÖu, c¸c tr×nh bµy cña häc sinh, c¸c nhÊn m¹nh. - M¸y ®a n¨ng: Lµ thiÕt bÞ kÕt hîp víi m¸y vi tÝnh ®Ó chiÕu chuyÓn t¶i, hç trî c¸c néi dung d¹y häc. 4. Sử dụng một số thiết bị hiện đại a. Máy chiếu (OHV) - Sử dụng để truyển tải: Các mô hình, các tổng hợp, các ngữ liệu các trình bày của học sinh, các nhấn mạnh. - Sử dụng nhiều trong các phân môn: Tiếng Việt, tập làm van. -Khng lạm dụng trong các tiết dạy văn vì những tiêts văn có những đặc điểm riêng. b. Máy đa năng: - Dùng kết hợp với máy vi tính hỗ trợ nội dung bài học. III .Bµi tËp ph¸t triÓn kÜ n¨ng Lµm thiÕt bÞ d¹y häc s¸ng t¹o : ChiÕc nãn k× diÖu. * C¸ch sö dông: - Häc sinh sÏ quay chiÕc nãn vµ khi mòi kim chØ ®Õn ch÷ c¸i nµo th× häc sinh ®ã sÏ ph¶i ®äc mét c©u tôc ng÷, ca dao , d©n ca b¾t ®Çu b»ng ch÷ c¸i mµ häc sinh võa quay vµo. - Ph­¬ng tiÖn nµy gióp HS tho¶i m¸i ,vµ høng thó nhí bµi h¬n trong viÖc tiÕp cËn víi tôc ng÷ , ca dao, d©n ca. TuÇn 3 th¸ng 10 n¨m 2007 Bài 8 LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC I. Mục tiêu 1. Về kiến thức - Hiểu được khái niệm kế hoạch bài học. - Năm được lập kế hoạch bài học theo hướng tích cực. 2. Về kỹ năng - Kĩ năng phân tích tổng hợp lập kế hoạch bài học trong dạy học. 3. Về thái độ - Nhận thức được tầm quan trọng của lập kế hoạch bài học trong dạy học. - Tăng cường khả năng sáng tạo tích cực chủ động trong dạy học. II. Nội dung Nội dung chính: 1. Kế hoạch dạy học và tầm quan trọng của lập kế hoạch dạy học. 2. Kế hoạch dạy học. 3. Các bước tiến hành lập kế hoạch dạy học Ngữ * Hoạt động 1: Kế hoạch bài học và tầm quan trọng của Kế hoạch dạy học: 1. KÕ ho¹ch d¹y hoc Bµi häc lµ g×? - KÕ ho¹ch lµ: Toµn bé nãi chung nh÷ng ®iÒu v¹ch ra mét c¸ch hÖ thèng vÒ nh÷ng c«ng viÖc dù ®Þnh lµm trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, vÒ c¸ch tøc, tr×nh tù , thêi h¹n tiÕn hµnh. - KÕ ho¹ch d¹y häc g¾n víi môc tiªu gi¸o dôc, víi yªu cÇu , néi dung d¹y häc trªn líp vµ c¶ ngoµi giê lªn líp, víi c¸c h×nh thøc gi¸o dôc, víi c¸c ®iÒu kiÖn thùc tiÔn phong phó vµ ®a d¹ng... - KÕ ho¹ch d¹y häc xem xÐt ë c¸c gãc ®é cô thÓ g¾n víi Bµi häc. KÕ ho¹ch d¹y häc chÝnh lµ b¶n thiÕt kÕ c¸c ho¹t ®éng cña GV vµ HS theo tr×nh tù thêi gian cña mét tiÕt häc, c¸c ho¹t ®éng ngoµi giờ lªn líp. 2. Tầm quan trọng của kế hoạch dạy học LËp kÕ ho¹ch bµi häc gióp gv: - HiÓu râ môc tiªu, yªu cÇu cña bµi häc. - ChuÈn bÞ , lùa chän c¸c ho¹t ®éng phï hîp víi môc tiªu, néi dung cña bµi, víi ph­¬ng tiÖn d¹y häc ®­îc sö dông trong bµi vµ tr×nh bµy c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch cã hÖ thèng. - Dù kiÕn kho¶ng thêi gian thÝch hîp dµnh cho tõng bé m«n. - X¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p d¹y häc chñ yÕu sÏ ®­îc tæ chøc - L­êng tr­íc ®­îc nhiÒu t×nh huèng cã thÓ x¶ ra. - Tù tin lµm chñ ®­îc giê d¹y * Hoạt động 2: Kế hoạch dạy học 1. Cấu trúc khung kế hoạch dạy học - Tiêu đề: Sở GD- ĐT... Trường......... + Tên giáo viên: + Thời gian thực hiện: + Tên bài học: + Thiết kế bài học: 2. Mô hình khung chi tiết Sở GD-ĐT... Trường....... KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN - Họ tên giáo viên: - Thời gian thực hiện: - Đối tượng: Lớp:... - Thiết kế bài học(Bài soạn của giáo viên) Bài...........tiết................. TÊN BÀI HỌC A. Mục tiêu cần đạt B. Chuẩn bị của thầy và trò C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học: HĐ của thầy HĐ của trò Nội dung cần đạt          - Các hoạt động ngoài giờ học - Hỗ trợ các HS yếu kém - Tổ chức ngoại khoá. 3. Yêu cầu của Kh dạy học - Đảm bảo mục tiêu, yêu cầu - Sát đối tượng, điều kiện - Tiếp cận đổi mới - Tiếp cận công nghệ thông tin hiện đại - Sáng tạo, phát huy tích cực dạy học * Hoạt động 3: Lập kế hoạch dạy học 1. LËp kÕ ho¹ch bµi häc ph¶i theo nh÷ng b­íc nµo? B­íc1: chuÈn bÞ : + Néi dung kiÕn thøc bµi häc + T×m hiÓu vÒ HS + §iÒu kiÖn s¸ch vë, trang thiÕt bÞ d¹y häc. + Tµi liÖu, ph­¬ng tiÖn ...... B­íc 2.x©y dùng kÕ ho¹ch: +Tæ chøc d¹y häc triÓn khai Bµi häc : + G¾n víi yªu cÇu ®¹t mçi Bµi häc trong SGK + C¶i tiÕn c¸ch thøc so¹n gi¸o ¸n. + T¨ng c­êng ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ. + Kh«ng ®i chÖch träng t©m cña bµi. + G¾n kÕt víi cuéc sèng. B­íc 3. §¸nh gi¸ , ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch: + Dùa trªn c¸c chØ sè môc tiªu chung vµ cô thÓ c¸c quy chÕ vµ quy ®Þnh, kinh nghiÖm d¹y häc c¸ nh©n vµ ®ång nghiÖp III. Bài tập phát triển kĩ năng Phân tích phác thảo kế hoạch dạy học ( Bài soạn kết hợp nội dung bài 7+8 tư kiệu bồi dưỡng thường xuyên chu kì III-THCS) SỞ GD-ĐT QUẢNG NINH Trường PTDT Nội trú KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN - Họ và tên giáo viên: Hà Lệ Thuỷ - Thời gian lập kế hoạch: 20-10-2007 - Thời gian thực hiện: 23-10-2007 - Đối tượng: Lớp 7 - Thiết kế bài học( Bài soạn của Giáo viên) TiÕt: 11 V¨n b¶n Tinh thÇn yªu n­íc cña nh©n d©n ta. (Hå ChÝ Minh) A/ Môc tiªu bµi häc: - Gióp häc sinh hiÓu ®­îc 1. KiÕn thøc: Tinh thÇn yªu n­íc lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña d©n téc . 2. KkÜ n¨ng N¾m ®ù¬c nghÖ thuËt nghÞ luËn chÆt chÏ cña v¨n nghÞ luËn, s¸ng gän, cã tÝnh mÉu mùc cña bµi v¨n. Nh