Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bốn nhiệm vụ đảng viên

Lượt xem:694|Tải về:1|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

BỐN NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN1/Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của đảng .Chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị , Điều Lệ Đảng ,Nghị Quyết ,Chỉ thị của Đảng ,pháp luật của Nhà Nước ;Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng .2/Không ngừng học tập ,rèn luyện ,nâng cao trình độ kiến thức ,năng lực công tác ,phẩm chất chính trị , đạo đức cách mạng ,có lối sống lành mạnh , đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân ,cơ hội , cục bộ , quan liêu , tham nhũng , lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác 3/Liên hệ chặt chẽ với nhân dân , tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; chăm lo đời sống vật chất , tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân...