Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BT ti le thuc và day ti so bang nhau

Lượt xem:392|Tải về:0|Số trang:6 | Ngày upload:18/07/2013

1.Bài tập 1: Tìm x biết: a) b) Giải: a) ( 4x = 5.12 ( 4x = 60 ( x = 60 : 4 ( x = 15 b) ( 2x = -30.7 ( 2x = - 210 ( x = - 210 : 2 ( x = - 105. 2.Bài tập 2: Tìm x biết: a) b) Giải: a) ( 5x = - 3. 10 ( 5x = - 30 ( x = - 30 : 5 ( x = - 6 b) ( - 2.( - x) = 3.14 ( 2x = 42 ( x = 42 : 2 ( x = 21. 3.Bài tập 3: Tìm x biết: a) b) c) Giải: a) ( 4x = 3.10 ( 4x = 30 ( x = 30: 4 ( x = ( x = b) ( - 6x = 8.5 ( - 6x = 40 ( x = 40 : ( - 6) ( x = ( x = c) ( 8x = - 10.7 ( 8x = - 70 ( x = - 70 : 8 ( x = ( x = 1.Bài tập 4: Tìm x biết: a) b) Giải: a) ( x.x = 1.9 ( x2 = 9 mà 9 = 32 = ( - 3)2 . ( x = 3 hoặc x = - 3 b) ( x.x = 3.12 ( x2 = 36 mà 36 = 62 = ( - 6)2 . ( x = 6 hoặc x = - 6. 2.Bài tập 5: Tìm x, y biết: a) và x + y = 15 b) và x – y = 4 Giải: a) và x + y = 15 Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: ( x = 3.2 = 6; y = 3.3 = 9 b) và x – y = 4 Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: ( x = 2.7 = 14 ; y = 2. 5 = 10 3.Bài tập 6:Tìm x, y biết: a) và x + 2y = 16 b) và 2x – 3y = 2 Giải: a) và x + 2y = 16 Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: ( x = 2.2 = 4; y = 2.3 = 6 b) và 2x – 3y = 2 Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: ( x = -2 . 7 = - 14; y = - 2 . 5 = - 10. 1.Bài tập 7: Tìm x, y, z biết: a) x: y : z = 2: 3 : 4 và x + y + z = 18 b) x : y : z = 5 : 7 : 6 và x – y + z = 12. Giải: a) x: y : z = 2: 3 : 4 và x + y + z = 18 ( Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có: ( x = 2.2 = 4 y = 2.3 = 6 z = 2.4 = 8 b) x : y : z = 5 : 7 : 6 và x – y + z = 12. ( Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có: ( x = 3.5 = 15 y = 3.7 = 21 z = 3.6 = 18. 2.Bài tập 8: Tìm x, y, z biết: a) x : y : z = 2 : 3: 4 và x + y – 2z = 3 b) x : y : z = 3:4:5 và 7x – y – 3z = 4 Giải: a) x : y : z = 2 : 3: 4 và x + y – 2z = 3 ( Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có: ( x = -1.2 = -2 y = - 1.3 = - 3 z = - 1.4 = - 4 b) x : y : z = 3:4:5 và 7x – y –