Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BT Về Rượu

Lượt xem:153|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

BÀI TẬP VỀ RƯỢU VÀ PHENOL (2) - Copyright © quatamthat2@yahoo.com Câu 15. Trong số các phản ứng sau, tính chất hoá học chung của rượu và phênol là … A. tác dụng với NaOH. B. tác dụng với Cu(OH)2. C. tác dụng với CH3COOH xt, t0. D. tác dụng với Kali. Câu 16. Đun nóng hỗn hợp hai rượu no, đơn chức mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc, 1800Cthu được 13,2 g hỗn hợp ba ete có số mol bằng nhau và 2,7 g H2O. Tên gọi của hai rượu là … A. rượu amylíc và butylíc. B. rượu prôpylic và butylíc. C. rượu etylíc và prôpylíc. D. rượu metylíc và etylíc. Câu 17. Trong các rượu: etylíc, izo prôpylíc, izo butylíc, butanol-2, glixerin, số rượu khi oxihoa không hoàn toàn bằng CuO và đun nóng tạo ra sản phẩm có phản ứng trang gương là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 18. Đốt cháy hoàn toàn 1,85 g một rượu no đơn chức mạch hở X, người ta phải dùng vừa hết 3,36 lít oxi đktc. Mặt khác khi đun rượu đó với H2SO4 đặc, 1700C thì sinh ra 2 an ken đồng phân vị trí. Tên gọi của X là. A. Butanol-1. B. Rượu izo-amylíc. C. Rượu sec-butylíc. D. 2-mêtyl,prôpanol-2. Câu 19. Oxihoa 9,2 g rượu etylíc bằng CuO đun nóng, thu được 13,2 g hỗn hợp gồm anđêhyt, axit, rượu chưa phản ứng và nước. Hỗn hơp này tác dụng với Na dư sinh ra 3,36 lít H2 ở đktc. Phần trăm khôi lượng rượu đã chuyển hoá thành sản phầm là A. 25%. B. 50%. C. 75%. D. 90%. Câu 20. Khi loại nước hỗn hợp 3 rượu cùng dãy đồng đẳng ở 1700C, xt H2SO4 đặc thu được hỗn hợp hai olefin kế tiếp nhau. Nếu đun 6,45 g hỗn hợp đó với H2SO4 đặc, 1400C thì thu được 5,325 g hỗn hợp 6 ete. Công thức của các rượu là … A. C2H5OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH(OH)CH3. B. CH3CH2CH2CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH(OH)CH3. C. CH3CH2CH2OH, CH3CH(OH)CH3, CH3CH(CH3)2OH. D. CH3CH2CH2OH, CH3CH(OH)CH3 CH3CH2CH(OH)CH3. Câu 21: Phản ứng chứng tỏ ảnh hưởng của gốc phenyl đến nhóm –OH là A. Tác dụng với kim loại kiềm B. Tác dụng với bazơ C. Muối phenolat tác dụng với axit cacbonic D. Làm mất màu nước brôm Câu 22: Phản ứng chứng tỏ ảnh hưởng của nhóm – OH đến gốc phenyl(C6H5-) A. Phản ứng với kim loại kiềm B. Phản ứng với bazơ C. Phản ứng làm mất màu nước brôm D. Phản ứng muối phenolat tác dụng với axit cacbonic Câu 23: Phương pháp điều chế rượu etylic trong công nghiệp là A. Hidrat hóa anken xúc tác dung dịch H2SO4 loãng B. Thủy phân dẫn xuất haogen trong dung dịch kiềm C. Lên men rượu từ Glucôzơ D. Hiđro hoá CH3CHO Câu 24: Nói rượu C2H5OH 400 có nghĩa là : A. Trong 100 ml dung dịch rượu có 40 ml C2H5OH B. Hoà tan 40 ml C2H5OH vào 100 ml nước C. Chính là cách nói khác của rượu 40% D. Để rượu C2H5OH ở nhiệt độ 400C Câu 25. Đốt cháy 1 ete đơn chức ta thu được nH2O : nCO2 = 4 : 3 ete này được tạo thành từ ancol nào sau đây? A. Ancol metylic B. Ancol metylic và ancol etylic C. Ancol metylicvàn-propylic(hoặc iso-propylic) D. Ancol etylicvà n-propylic(hoặc iso-propylic) Câu 26: Một hỗn hợp X gồm 2 rượu đơn chức A và B khi bị khử nước ( phản ứng hoàn toàn và chỉ cho anken ) tạo ra hổn hợp 2 khí có tỉ khối hơi đối với CH4 là 2,333 . Cho biết MB = MA + 28. Xác định CTPT của A ,B A. A: CH3OH , B:C3H7OH B. A: C2H5OH, B:C4H9OH C. A: CH3OH , B:C4H9OH D. A: C3H7OH , B:C5H11OH Câu 27: Chọn câu đúng trong tất cả các câu sau: A. C6H5OHvà C6H5CH2OH là đồng đẳng của nhau B. Nhờ có tính axit yếu mà phenol tác dụng dễ dàng với nước Br2 C. Anilin không làm đổi màu quì tím ẩm D. Phênol là rượu thơm. Câu 28: Hợp chất nào sau đây khi trộn