/6

Các bài toán quỹ tích tổng hợp

Upload: NgoHanhPhuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1875|Tải về: 93

I/ CÁC QUỸ TÍCH CƠ BẢN: PHƯƠNG PHÁP CHUNG: 1/ Phần thuận: Điểm M có tính chất T ( M thuộc hình H Giới hạn quỹ tích ( nếu có ) 2/ Phần đảo: Điểm M’ thuộc hình H ( đã giới hạn) ( M’ có tính chất T. 3/ Kết luận quỹ tích: Quỹ tích các điểm M là hình H ( đã giới hạn ) Chú ý: Muốn tìm quỹ tích ( tập

[Ẩn quảng cáo]