/2

Các bài trống Đội

Upload: TrinhTienThang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 544|Tải về: 6

CÁC BÀI TRỐNG THEO QUY ĐỊNH1. CHÀO MỪNG:1*  12345* - 123+45* 12345*123* - 123* - 123*12345* - 123* - 123*2. CHÀO CỜ:* * * * *12345* - 12* - 11*12345* - 12* - 12*12345* - 12* - 13*12345* - 12* - 14*12345* - 12* - 15*1*23*45*67*89*3.  HÀNH TIẾN:* * *1* - 12345*1* - 12345*+67123* - 12345*1*2345*6789*1

Xem thêm: Các bài trống Đội
[Ẩn quảng cáo]