Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phạm Nhật Vượng là tỉ phú giàu nhất Việt Nam. Đúng hay sai?

Các BT cực trị dùng BĐT Cauchy

BÀI TẬP VỀ ĐẲNG THỨC CÔ-SI Bài 1: Cho x > 0 ; y > 0 và a > 0). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = Bài 3: Cho tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức: B = Bài 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = trong đó x > 0. Bài 5: Cho a, b, x là những số dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Bài 6: Cho tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức Q Bài 7: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M = Bài 8: Cho x > 0, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức N = Bài 9: Cho x > 0 ; y > 0 và Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Bài 10: Cho x > y và xy = 5, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức Bài 11: Cho x > 1, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = Bài 12: Cho tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B = Bài 13: Cho x, y, z 0 thỏa mãn điều kiện Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B = Bài 14: Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn điều kiện Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = Bài 15: Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn điều kiện Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức Q = Bài 16: Cho a, b, c là các số dương thoả mãn điều kiện Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = Bài 17: Cho x, y thỏa mãn điều kiện và x > 0. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: B = Giải Bài 1: A = (dấu “=” xảy ra x = y = a) Vậy min A = (khi và chỉ khi x = y = a) Bài 2: ĐKXĐ: max A2 = 36 max A = 6 (khi và chỉ khi x = 14) Bài 3: ĐKXĐ: ; B min B = (khi và chỉ khi x = 4; y = 11 hoặc x = 12; y = 3) max B2 = 16 max B = 4 (khi và chỉ khi x = 8; y = 7) Bài 4: A = (dấu “=” xảy ra Vậy min A =  (khi và chỉ khi Bài 5: P = (dấu “=” xảy ra Vậy min P =  (khi và chỉ khi Bài 6: Q = (dấu “=” xảy ra x = 3) Vậy min Q = 4 (khi và chỉ khi x = 3) Bài 7: ĐKXĐ: M = (dấu “=” xảy ra Vậy min M = 10 (khi và chỉ khi x = 4) Bài 8: N =  = 3 . 100 = 300 (dấu “=” xảy ra x = 10) Vậy min N = 300 (khi và chỉ khi x = 10) Bài 9: P = = 12 + 12 + 8 = 32 (dấu “=” xảy ra và ) và ) Vậy min P = 32 (khi và chỉ khi Bài 10: Q = (dấu “=” xảy ra kết hợp điều kiện ta được x = 5 ; y = 1 và x = -1 ; y = -5) Vậy min Q = 8 (khi và chỉ khi x = 5 ; y = 1 hoặc x = -1 ; y = -5) Bài 11: A = (dấu “=” xảy ra Vậy min A = 24 (khi và chỉ khi Bài 12: B = (dấu “=” xảy ra Vậy min B = (khi và chỉ khi Chú ý: Làm thế nào để có thể biểu diễn được: ?

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:71|Tải về:0|Số trang:4

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: