/1

Cac cách mở bài tập làm văn hay ... ôn vào lớp 10

Upload: PhuongLe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 265|Tải về: 1

ĐỀ TỰ ÔN SỐ 01 Thời gian: 120 phút ĐỀ BÀI Câu 1. (3.0 điểm) Cho biểu thức:  Rút gọn P Tìm x để P > 0. Tìm x để  Câu 2. (1.0 điểm) Tìm các số x thõa mãn đồng thời x3+x2-4x-4=0 và (x+1)(x2-2x+2) Câu 3. (2.0 điểm) Giải bài toán

[Ẩn quảng cáo]