/5

Các công thức tính Đạo hàm, nguyên hàm ... hàm số một biến.

Upload: EagleMan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 488|Tải về: 5

CÁC CÔNG THỨC ĐẠO HÀM, NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN CƠ BẢN CỦA HÀM MỘT BIẾN I/ ĐẠO HÀM: I1/ Các quy tắc tính đạo hàm: 1/ 2/ 3/ (c là hằng số) 4/ I2/ Bảng đạo hàm các hàm số sơ cấp cơ bản: 1/ (c là hằng số) 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ I3/ Một vài đạo hàm cấp cao của một vài hàm số sơ cấp: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ I4/ Các định lý cơ bản về đạo hàm: 1/ Định lý Fremat: Giả sử hàm số f đạt cực trị tại điểm . Nếu f có đạo hàm tại điểm thì . 2/ Định lý Rolle: Giả sử hàm số f: liên tục trên đoạn và có đạo hàm trên khoảng . Nếu thì tồn tại ít nhất một điểm sao cho . 3/ Định lý Lagrange: Nếu hàm số f liên tục trên đoạn và có đạo hàm trên khoảng thì tồn tại ít nhất một điểm sao cho 4/ Định lý Cauchy: Giả sử f và g là hai hàm số liên tục trên đoạn và có đạo hàm trên khoảng . Nếu với mọi thì tồn tại ít nhất một điểm sao cho I5/ Ứng dụng của đạo hàm: 1/ Công thức Taylor: Giả sử hàm số f có các đạo hàm cấp n liên tục trên đoạn và có đạo hàm cấp n + 1 tren khoảng . Khi đó tồn tại một điểm sao cho 2/ Công thức Maclaurin: Giả sử hàm số f có các đạo hàm đến cấp tên một lân cận điểm 0 (tức là trên một khoảng mở chứa điểm 0). Khi đó : Với (phần dư dạng lagrange) Hoặc (phần dư dạng Cauchy). 3/ Áp dụng công thức Taylor viết công thức triển khai của một số hàm số:   II/ NGUYÊN HÀM: 1/ Định nghĩa: Cho hai hàm số, xác định trong khoảng . được gọi là một nguyên hàm của nếu . 2/ Định lý: Nếu là một nguyên hàm của trong khoảng thì sẽ có vô số nguyên hàm trong khoảng . Các nguyên hàm này có dạng (c là hằng số). Người ta thường ký hiệu là tập hợp các nguyên hàm của . 3/ Các nguyên hàm cơ bản:             II/ TÍCH PHÂN: 1/ Định nghĩa: Cho hàm số lên tục trên đoạn , là một nguyên hàm của . Tích phân của trên đoạn là một số thực. Kí hiệu: và được xác định bởi : Người ta thường dùng kí hiệu (hoặc ) để chỉ . Khi đó: 2/ Các phương pháp tính tích phân: a/ Dùng định nghĩa: Sử dụng công thức b/ Phương pháp đổi biến. c/ Dùng công thức tích phân từng phần: Ta kí hiệu: ;  *Chú ý: Kí hiệu là đa thức của x thì : + Nếu gặp thì đặt + Nếu gặp thì đặt