Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phạm Nhật Vượng là tỉ phú giàu nhất Việt Nam. Đúng hay sai?

Các dạng bài tập hay ôn thi toán ... vào lớp 10

BÀI TẬP ÔN TẬP HỌC KÌ II (Đại Số - Hình Học) Bài 1. Giải phương trình sau (có trình bày cách giải ) và minh họa hình học kết quả tìm được: Bài 2. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số: Bài 3. a. Vẽ parabol (P): b. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng (d): Bài 4. Xác định a, b để đồ thị của hàm số đi qua hai điểm : A(-2;-1) và B(3;-4) Bài 5. Cho hàm số a. Vẽ đồ thị (P) của hàm số đã cho. Qua đồ thị (P), hãy cho biết khi x tăng từ - 2 đến 3 thì giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất và giá trị lớn nhất của y là bao nhiêu ? Bài 6. Cho hàm số a. Vẽ đồ thị (P) của hàm số đã cho. b. Vẽ đường thẳng d đồ thị của hàm số và tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng (d). Bài 7 a. Tìm hai số u và v biết u + v = -2 và uv = -15 b. Với giá trị nào của m thì phương trình có 2 nghiệm x1, x2 ? Khi đó dùng hệ thức vi –ét, tìm m để x12 + x22 = 10. Bài 8. Cho phương trình a. Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. b. Trong trường hợp phương trình có hai nghiệm phân biệt, dùng hệ thức Vi-ết, hãy tính giá trị của m để tổng các bình phương hai nghiệm của phương trinh bằng 16. Bài 9. Tìm hai số u và v biêt: a. u + v = 3 và uv = -10 b. u + v = 1 và uv = -42 (u > v) Bài 10 . Tìm giá trị m để phương trình x2 – 5x + 3m – 1 = 0 có hai nghiệm x1, x2 và x12 + x22 = 17. Bài 11. Giải phương trình và hệ phương trình sau: a) 2x2 - x - 3 = 0 b) c) d) e) f) k) l) Bài 12 Cho phương trình: x2 + (m + 1)x + 5 – m = 0 a. Tìm m để phương trình có 1 nghiệm bằng -1. Tính nghiệm còn lại. b. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt. Bài 13. Cho hàm số y = ax + b (a0) có đồ thị là (d). a/ Xác định a, b biết (d) song song với đường thẳng y= -2x + 3 và đi qua điểm A(-1;6) b/ Tìm a, b biết (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3, cắt trục tung có tung độ bằng 4 Bài 14. Cho hàm số y = ax2 a. Xác định hệ số a, biết đồ thị của nó đi qua điểm A(-2;3) b. Vẽ đồ thị của hàm số ứng với a vừa tìm được . Bài 15. Cho hàm số y = ax2 Xác định hệ số a, biết đồ thị của nó đi qua điểm A(2;-3) b. Vẽ đồ thị của hàm số ứng với a vừa tìm được . c. Viết phương trình đường thẳng AB, biết B(-2;-6) không thuộc (P) và tìm tọa độ giao điểm thứ hai của (P) Và đường thẳng AB. Bài 16. a. Giải phương trình: b. Tìm tạo độ giao điểm của parabol (p): y = 5x2 và đường thẳng (D) : y = 6x -1 Bài 17. Cho phương trình . Không giải phương trình hãy tính A = x12 + x22 và B = x13 + x23 Bài 18. a. Xác định các hệ số a, b, c của hàm số y = ax2 + bx + c, biết đồ thị (P) cắt trục Oy tại (0;-5), cắt trục Ox tại điểm (-1; 0) và đi qua điểm (1; -6). b. Với giá trị nào của x thì hàm số vừa xác định có giá trị nhỏ nhất? tìm giá trị nhỏ nhất đó của hàm số . c. Xác định sự biến thiên của hàm số đã tìm được ở câu a) khi và khi Bài 19. Cho haìm säú y = - 2x + 2 coï âäö thë (D) vaì haìm säú coï âäö thë (H)

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:79|Tải về:0|Số trang:8

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: