/5

Các kỹ thuật cơ bản phân tích thuật toán

Upload: HaiOanh.dokovn|Ngày: 22/02/2013|Lượt xem: 218|Tải về: 4

Các kỹ thuật cơ bản phân tích thuật toán 1 Phân tích độ phức tạp của các cấu trúc lặp: 2 a Cấu trúc tuần tự: 2 b Vòng lặp for: 2 c Đệ qui: 3 d Vòng lặp while and repeat: 3 2 Câu lệnh đặc trưng: 3 3 Phân tích khấu trừ: 5 Phương pháp thứ nhất : Tính toán chi li 5 Phương pháp thứ hai: Sử dụng hàm thế năng 5 1 Phân tích độ phức tạp của các cấu trúc lặp: a Cấu trúc tuần tự: P và Q là hai đoạn thuật toán Time(P), Time(Q) là thời gian tính của P và Q tương ứng Quy tắc tuần tự : Thời gian tín