/16

Cac loai bieu mau de nghi khen thuong

Upload: TrinhTienThang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 766|Tải về: 1

Mẫu số 1 ĐƠN VỊ CẤP TRÊNĐƠN VỊ:…….._________Số:      /TTr….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________________……… ngày …. tháng …. năm ……TỜ TRÌNHVề việc đề nghị khen thưởng năm … Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …………………………….. - Căn cứ Luật Thi đua, Khen

[Ẩn quảng cáo]