Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/16

Cac loai bieu mau de nghi khen thuong

Lượt xem:317|Tải về:1|Số trang:16 | Ngày upload:09/11/2012

Mẫu số 1 ĐƠN VỊ CẤP TRÊNĐƠN VỊ:…….._________Số:      /TTr….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________________……… ngày …. tháng …. năm ……TỜ TRÌNHVề việc đề nghị khen thưởng năm … Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …………………………….. - Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;- Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP, ngày 30/9/2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;- Căn cứ Thông tư hướng dẫn Thi đua- Khen thưởng ngành ……………kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ……………… xét khen thưởng các tập thể và cá nhân (có danh sách và báo cáo thành tích kèm theo) như sau:1. Đối với tập thể - Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi...