Cac mau van ban, bien ban phuc vu Dai hoi Doan

Upload: HoangvietLe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 482|Tải về: 0

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH CHI ĐOÀN  …………………, ngày ..... tháng ..... năm 2008 THỂ LỆ BẦU CỬCăn cứ vào điều 9 và điều 12 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;Căn cứ hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn của BTV Trung Ương Đoàn.Đoàn viên nhận phiếu bầu cử từ Ban Kiểm phiếu.Căn cứ vào danh sách ứng cử vi

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN

…………………, ngày ..... tháng ...... năm 2008

THỂ LỆ BẦU CỬ

Căn cứ vào điều 9 và điều 12 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
Căn cứ hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn của BTV Trung Ương Đoàn.

Đoàn viên nhận phiếu bầu cử từ Ban Kiểm phiếu.
Căn cứ vào danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua (bao gồm ...... đồng chí) thì mỗi đoàn viên được bầu chọn tối đa là 3 đồng chí trên tổng số ứng cử viên.
Đoàn viên tín nhiệm ai thì để nguyên cả họ và tên của người đó, không tín nhiệm ai thì gạch lên trên (cả họ và tên); không gạch dưới, gạch giữa hai dòng, đánh chéo hoặc bất cứ đánh dấu nào khác.
Khi bầu xong, đoàn viên tự cho phiếu của mình vào thùng phiếu theo đúng hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Thùng phiếu được kiểm tra và niêm phong trước khi bỏ phiếu.
Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do Ban Kiểm phiếu phát ra và bầu đủ số lượng cần bầu là 3 đồng chí.
Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu không do Ban Kiểm phiếu phát ra; phiếu bầu nhiều hơn số lượng quy định; phiếu xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu; phiếu không bầu ai; phiếu viết tên người ngoài danh sách bầu cử; phiếu gạch xóa giữa 2 dòng chữ ghi họ tên trong phiếu không rõ gạch bỏ ai, để ai; phiếu có ký hiệu riêng; phiếu ký tên người bầu.
Người trúng cử phải đạt số phiếu tín nhiệm trên một nửa số phiếu bầu và lấy người trúng cử theo số lượng phiếu bầu từ cao xuống thấp.
Nếu kết quả bầu cử có nhiều người có số phiếu trên ½ và bằng phiếu nhau nhưng nhiều hơn số lượng cần bầu thì bầu lại trong số người bằng phiếu đó; người trúng cử là người có số phiếu cao hơn, không cần phải trên ½. Trường hợp bầu lại mà số phiếu vẫn bằng nhau, thì việc có bầu nữa hay không do ĐH quyết định.
Nếu trong trường hợp bầu lần 1 mà số lượng người cần bầu có số phiếu thấp hơn ½ và không đủ số lượng cần bầu thì ĐH giới thiệu người khác để bầu bổ sung. Lưu ý: ĐH không giới thiệu lại những người không đủ số phiếu bầu (thấp hơn ½) trong đợt bầu lần 1 vào danh sách bầu bổ sung lần 2.
Nếu Đại hội tiến hành bầu lần thứ hai mà vẫn thiếu số lượng định bầu thì không tiến hành bầu tiếp nữa. Nếu là bầu các chức danh chủ chốt của Đoàn thì báo cáo với Đoàn cấp trên quyết định, nếu là bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên thì báo cáo để Ban Chấp hành cấp trên triệu tập Đại hội quyết định.
Bầu đại biểu Đoàn cấp trên phải bầu đại biểu dự khuyết. Không được lấy những người không được quá nửa số phiếu bầu trong danh sách bầu đại biểu chính thức làm đại biểu dự khuyết.
Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo với Đại hội qua biên bản bầu cử để Đại hội thông qua.
BCH CHI ĐOÀN …………….
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN

…………….., ngày ..... tháng ...... năm 2008

BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN ....................
NHIỆM KÌ 2008 – 2009

Hôm nay vào lúc ......... giờ .......... phút, ngày ....... tháng ........ năm 2008, tại Đại hội chi đoàn ......................... nhiệm kì 2008 – 2009, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:
Đ/c Trưởng ban
Đ/c Thành viên
Tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban Chấp hành chi đoàn .................. nhiệm kì 2008 - 2009
Số lượng ủy viên BCH phải bầu là: 3 đồng chí
Danh sách ứng cử viên là: đồng chí
Tổng số phiếu phát ra: phiếu
Tổng số phiếu thu vào: phiếu
Số phiếu hợp lệ: phiếu
Số phiếu không hợp lệ: phiếu
Kết quả kiểm phiếu đối với từng ứng cử viên như sau:
Đ/c .............................................................. phiếu, đạt ............... %
Đ/c .............................................................. phiếu, đạt ............... %
Đ/c .............................................................. phiếu, đạt ............... %
Đ/c .............................................................. phiếu, đạt ............... %
Đ/c .............................................................. phiếu, đạt ............... %
(Ghi theo danh sách phiếu bầu: theo thứ tự A, B, C)
Căn cứ vào kết quả biểu quyết số lượng ủy viên Ban Chấp hành tại Đại hội đã thông qua, đối chiếu với nguyên tắc trúng cử theo quy định của Điều lệ Đoàn. Những đồng chí có tên sau trúng cử vào Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kì 2008 – 2009 theo thứ tự từ cao xuống thấp là:
Đ/c .............................................................. phiếu, đạt ............... %
Đ/c .............................................................. phiếu, đạt ............... %
Đ/c .............................................................. phiếu, đạt ............... %
(
[Ẩn quảng cáo]