Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phạm Nhật Vượng là tỉ phú giàu nhất Việt Nam. Đúng hay sai?

CÁCH GỠ BỎ PASSWORD TRONG SHEET EXCEL

CÁCH GỠ BỎ PASSWORD TRONG SHEET EXCEL Có lúc bạn tìm được một file excel rất hay, nhưng file này đã bị đặt password sheet ( Menu Tool/ Option/ Protection/ Protect sheet) Khi 1 sheet đã bị khóa, bạn ko thể modify( chèn thêm nội dung, chèn cột, định dạng ô...). Xin trình bày 1 cách phá bỏ password Bước 1: Mở file excel, chọn sheet bạn cần gỡ bỏ password Bước 2: Vào Tool/Macro/Visual Basic Editor  Bước 3: Nháy đúp chuột vào sheet cần gỡ bỏ password, coppy đoạn mã sau vào cửa sổ Microsoft Visual Basic Sub PasswordBreaker() If ActiveSheet.ProtectContents = False Then     MsgBox "Sheet `" & ActiveSheet.Name & "` is unprotected!", vbInformation Else     If MsgBox("Sheet `" & ActiveSheet.Name & "` is protected, do you want to unprotect it?", _     vbYesNo + vbQuestion, "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub     Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer     Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer     Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer     Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer     On Error Resume Next     For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66     For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66     For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66     For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126         ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _         Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _         Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)     Next: Next: Next: Next: Next: Next     Next: Next: Next: Next: Next: Next     If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet `" & ActiveSheet.Name & "` is unprotected!", vbInformation End If End Sub Bước 4: vào Run/Run Sub/UserForm  Bước 5: 

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:73|Tải về:0|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: