/2

CÁCH GỠ BỎ PASSWORD TRONG SHEET EXCEL

Upload: VanAnh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 216|Tải về: 0

CÁCH GỠ BỎ PASSWORD TRONG SHEET EXCEL Có lúc bạn tìm được một file excel rất hay, nhưng file này đã bị đặt password sheet ( Menu Tool/ Option/ Protection/ Protect sheet) Khi 1 sheet đã bị khóa, bạn ko thể modify( chèn thêm nội dung, chèn cột, định dạng ô...). Xin trình bày 1 cách phá bỏ password Bước 1: Mở file excel, chọn sheet bạn cần gỡ bỏ password Bước 2: Vào Tool/Macro/Visual Basic Editor  Bước 3: Nháy đúp chuột vào sheet cần gỡ bỏ password, coppy đoạn mã sau vào cửa sổ Microsoft Visual Basic Sub PasswordBreaker() If ActiveSheet.ProtectContents = False Then     MsgBox "Sheet `" & ActiveSheet.Name & "` is unprotected!", vbInformation Else     If MsgBox("Sheet `" & ActiveSheet.Name & "` is protected, do you want to unprotect it?", _     vbYesNo + vbQuestion, "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub     Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer     Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer     Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer     Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer     On Error Resume Next     For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66     For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66     For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66     For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126         ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _         Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _         Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)     Next: Next: Next: Next: Next: Next     Next: Next: Next: Next: Next: Next     If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet `" & ActiveSheet.Name & "` is unprotected!", vbInformation End If End Sub Bước 4: vào Run/Run Sub/UserForm  Bước 5: