cách mạng tư sản hà lan

Upload: QuyTocNhaNam.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 815|Tải về: 2

CHƯƠNG I: CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XVIIIChương I cung cấp những kiến thức sau: Nguyên nhân bùng nổ, hình thức, diễn biến của các cuộc cách mạng tư sản Nêđéclan, Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ

CHƯƠNG I: CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XVIII
Chương I cung cấp những kiến thức sau:
Nguyên nhân bùng nổ, hình thức, diễn biến của các cuộc cách mạng tư sản Nêđéclan, Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
Kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng này.
II. CÁCH MẠNG NÊĐÉCLAN (1566 – 1648)

MỤC TIÊU BÀI HỌC
Đây là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới, việc tìm hiểu tập trung vào các vấn đề sau:
1. Về kiến thức
- Nguyên nhân bùng nổ, hình thức, diễn biến chính của Cách mạng Nêđéclan.
- Kết quả, tính chất, ý nghĩa của cuộc Cách mạng này.
2. Về tư tưởng
- Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc cách mạng.
- Nhận thức đúng về những mặt tích cực và hạn chế của cách mạng tư sản (chỉ thay thế sự bóc lột của chế độ phong kiến bằng sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản)
3. Về kĩ năng
- Biết phân tích bản đồ, sơ đồ, tranh ảnh và phân tích, so sánh các sự kiện lịch sử trong bài.
TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Tài liệu chính:
+ Lịch sử Thế giới Cận đại, Phan Ngọc Liên, Đỗ Thanh Bình, Đặng Thanh Tịnh, Dự án đào tạo GV THCS, NXB. Giáo dục, 1999.
+ Lịch sử thế giới cận đại, Phan Ngọc Liên (cb), NXB. ĐHSP, Hà Nội, 2008.
- Tài liệu tham khảo:
+ Lịch sử thế giới cận đại, Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng, NXB. Giáo dục, 2003.
+ Hà Lan, Đất nước – Con người - Lịch sử, Phan Ngọc Liên (cb), NXB. ĐHQG,Hà Nội, 1999.
+ Lịch sử 8, NXB. Giáo dục, 2004.
II. CÁCH MẠNG NÊĐÉCLAN (1566 – 1648)
1. Tình hình Nêđéclan trước cách mạng
Tình hình Nêđéclan trước cách mạng? Từ đó rút ra nguyên nhân bùng nổ cuộc chiến tranh giành độc lập của nhân dân Nêđéclan?
* Điều kiện tự nhiên và dân cư
- Nêđéclan nghĩa là “Vùng đất thấp”,nằm ở vùng bờ biển Bắc Âu, thuộc lãnh thổ của Bỉ, Hà Lan và một phần Lúc-xem-bua ngày nay.
- Trước cách mạng, vùng này gồm 17 tỉnh, trong đó Hà Lan là tỉnh lớn nhất
- Cư dân chủ yếu là người Hà Lan, Phlamăng, Valông (Khoảng 3 triệu dân)
II. CÁCH MẠNG NÊĐÉCLAN (1566 – 1648)
1. Tình hình Nêđéclan trước cách mạng
* Tình hình kinh tế
- Từ thế kỉ XVI, vùng này đã có một nền kinh tế công thương nghiệp và mậu dịch hằng hải phát triển nhất của châu Âu.
- Biểu hiện:
+ Sớm hình thành các tỉnh có nền kinh tế công thương nghiệp phát triển: nhất là Amxtécđam và Anvécpen.
+ Nghề đóng tàu phát triển.
+ Xuất hiện các công trường thủ công theo kiểu TBCN, sản xuất len dạ, đường,xà phòng, bia…
Công trường thủ công có điểm khác gì so với phường hội?
Amxtecđam
Anvecpen
II. CÁCH MẠNG NÊĐÉCLAN (1566 – 1648)
1. Tình hình Nêđéclan trước cách mạng
* Tình hình xã hội
- Tầng lớp thương nhân ngày càng giàu có và lớn mạnh
 Tiền thân của giai cấp tư sản Nêđéclan.
 Năm 1437, “Hội nghị các đẳng cấp vùng đất thấp” ra đời.
* Tình hình chính trị

- Thuộc dòng họ Hapxbua (Áo)


So sánh sự khác nhau trong chính sách cai trị Nêđéclan của Sáclơ V và Philíp II?
Sáclơ V (1516 – 1556)
Philíp II (1556)
II. CÁCH MẠNG NÊĐÉCLAN (1566 – 1648)
1. Tình hình Nêđéclan trước cách mạng
* Tình hình chính trị
- Dưới sự cai trị của Sáclơ V (Sáclơ Canh):
+ Kinh tế Nêđéclan có điều kiện phát triển.
+ Các tỉnh ít nhiều được hưởng quyền tự trị.
+ Tôn giáo cải cách của G.Canvanh có điều kiện phát triển ở Nêđéclan  Các tầng lớp ở Nêđéclan đều trở thành tín đồ của tôn giáo cải cách (đạo Tin Lành).
- Dưới sự cai trị của Philíp II:
+ Tìm mọi thủ đoạn vơ vét, bóc lột nhân dân Nêđéclan.
+ Thu hẹp quyền chính trị của nhân dân Nêđéclan.
+ Giết hại các tín đồ theo đạo Tin Lành
Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Nêđéclan lúc này là gì?
 Mâu thuẫn dân tộc ngày càng sâu sắc
Sáclơ V (Sáclơ Canh) vua của đế quốc Rôma – Giécman thần thánh
Sự thống trị của dòng họ Hapxbua
Philíp II – Vua của Tây Ban Nha
* Tình hình chính trị
- 1564, Philíp II cấm thương nhân Nêđéclan buôn bán, chuyên chở và nhập khẩu len thô, lông cừu của Anh qua eo biển Măngsơ hàng nghìn thợ dệt, thợ nhuộm len, dạ, phu khuân vác…bị thất nghiệp.
- 1566, do mất mùa  cuộc sống người dân Nêđéclan bị đe dọa. Philíp II càng tăng cường ách áp bức.
 Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Nêđéclan bùng nổ
II. CÁCH MẠNG NÊĐÉCLAN (1566 – 1648)
1. Tình hình Nêđéclan trước cách mạng
II. CÁCH MẠNG NÊĐÉCLAN (1566 – 1648)
1. Tình hình Nêđéclan trước cách mạng
2. Diễn biến của cách mạng

Hai giai đoạn:

Thảo luận nhóm
- Nhóm 1: Chọn những sự kiện lịch sử tiêu biểu của cách mạng Nêđéclan giai đoạn 1?
- Nhóm 2: Chọn những sự kiện lịch sử tiêu biểu của cách mạng Nêđéclan giai đoạn 2?

Giai đoạn 1 (1566 – 1572)
Giai đoạn 2 (1572 – 1648)
II. CÁCH MẠNG NÊĐÉCLAN (1566 – 1648)
1. Tình hình Nêđéclan trước cách mạng
2. Diễn biến của cách mạng
Giai đoạn 1: 1566 - 1572
- Năm 1566, Cách mạng Nêđéclan bùng nổ.
- 7-1572, Hội nghị các đẳng cấp Nêđéclan, chọn Vinhem Orangiơ làm thống chế.
Giai đoạn 1: 1752 - 1648
- 6/1/1579, Liên minh Arát thành lập, quy phục Philíp II.
- 23-1-1579, “Liên minh Utrếch” (Liên minh vĩnh cửu) thành lập, tiếp tục đấu tranh  thành lập nước Cộng hòa: Các tỉnh liên hiệp - Cộng hòa Hà Lan.

- 9/4/1609, Tây Ban Nha kí với Hà Lan Hiệp định đình chiến.
- 30/1/1648, Tây Ban Nha kí Hiệp định Vetxphalia (Đức), công nhận nền độc lập của Hà Lan.
Ý nghĩa của sự thành lập Liên minh Utrếch?
VIN-HEM I O-RĂNG (1533-1584)
Người lãnh đạo công cuộc đấu
tranh giành độc lập lâu dài của
nhân dân Nê-đéc-lan chống lại
ách thống trị của Tây Ban Nha
vào thế kỉ XVI giành thắng lợi
vào năm 1648.
Gronigen
Phrisia
Hà Lan
Genđen
Đêlanđa Overisen
Utrếch
II. CÁCH MẠNG NÊĐÉCLAN (1566 – 1648)
1. Tình hình Nêđéclan trước cách mạng
2. Diễn biến của cách mạng
3. Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Nêđéclan
* Đối với Nêđéclan
Lật đổ ách thống trị của vương triều phong kiến Tây Ban Nha.
Nước Cộng hòa Hà Lan ra đời.
Thể chế nhà nước Quân chủ lập hiến được thiết lập  Sự tiến bộ trong đời sống chính trị ở châu Âu khi đó.
Quét sạch những rào cản kìm hãm sự phát triển kinh tế của Hà Lan.


 Là cuộc CMTS đầu tiên trên thế giới.


Tác động của cuộc cách mạng đối với nhân dân Nêđéclan và thế giới?
Từ những kết quả trên, hãy rút ra tính chất của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Nêđéclan?
II. CÁCH MẠNG NÊĐÉCLAN (1566 – 1648)
1. Tình hình Nêđéclan trước cách mạng
2. Diễn biến của cách mạng
3. Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Nêđéclan
* Đối với thế giới
- Báo hiệu sự khởi đầu một thời đại mới trong lịch sử thế giới: thời đại các cuộc cách mạng tư sản và suy vong của chế độ phong kiến.
* Hạn chế
- Quan hệ sản xuất phong kiến còn tồn tại ở một số nơi.
- Nhân dân không được hưởng quyền lợi kinh tế - chính trị.
Bài tập
* Bài tập về nhà
Lập niên biểu về diễn biến cuộc Cách mạng Nêđéclan (1566 – 1648)?
Phân tích tính chất, ý nghĩa của cuộc cách mạng Nêđéclan thế kỉ XVI?
* Câu hỏi bài tới
1. Nêu và phân tích những nguyên nhân sâu xa và duyên cớ trực tiếp làm bùng nổ cuộc CMTS Anh giữa thế kỉ XVII?
2. Diễn biến chính của CMTS Anh thế kỉ XVII? So sánh với CMTS Nêđéclan?
3. Nguyên nhân nào đưa đến việc thiết lập chế độ Quân chủ lập hiến ở Anh thế kỉ XVII?
EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ
[Ẩn quảng cáo]