Cách mạng tư sản Hà Lan & CMTS Anh

Upload: VuQuangCuong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1727|Tải về: 7

Lãnh thổ Hà Lan trước cách mạngHải cảnh Amxtecđam đầu thế kỷ thứ XVITiết 37. BÀI 29: CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANHEm hãy cho biết tình hình kinh tế , chính trị, xã hội Nêđeclan trước cách mạng? Cách mạng Hà Lan.a, Nêđéclan trước cách mạng: Kinh tế:Đầu thế kỷ XVI kinh tế phát triến nhất ch

Lãnh thổ Hà Lan trước cách mạng
Hải cảnh Amxtecđam đầu
thế kỷ thứ XVI
Tiết 37. BÀI 29: CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH
Em hãy cho biết tình hình kinh tế , chính trị, xã hội Nêđeclan trước cách mạng?
Cách mạng Hà Lan.
a, Nêđéclan trước cách mạng:
Kinh tế:
Đầu thế kỷ XVI kinh tế phát triến nhất châu Âu
Phụ thuộc Tây Ban Nha.
Xã hội:
Giai cấp tư sản, qúi tộc mới hình thành.
Tây Ban Nha thực hiện chính sách cai trị tàn bạo
Nhân dân Nêđéclan >< phong="" kiến="" tây="" ban="" nha.="">
Chính trị:
Câu hỏi thảo luận
Dựa vào những sự kiện sau em hãy trình bày diễn biến của cuộc cách mạng Hà Lan.
8 -1566
4 -1572
23-1-1579
7-1581
1648
Nhân dân miền Bắc Nêđeclan tấn công vào Giáo hội.

Quân khởi nghĩa làm chủ các tỉnh
phía Bắc
Hội nghị U Trếch được nhóm họp
Nước cộng hoà Hà Lan ra đời
Thời gian
Sự kiện
Tây Ban Nha công nhận nền độc
lập của Hà Lan
Hải cảnh Amxtecđam đầu thế kỷ thứ XVI
Em hãy cho biết tính chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng Hà Lan?
Ý nghĩa

- Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

Lật đổ ách thống trị của phong kiến Tây Ban Nha,
mở đường cho chủ nghĩa tư bản Hà Lan phát triển.

C. Tính chất
Là cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để, diễn ra
dưới hình thức : Đấu tranh giải phóng dân tộc
Trình bày tình hình kinh tế, chính trị Anh trước cách mạng?
2. Cách mạng tư sản Anh
a, Tình hình nước Anh trước cách mạng
- Kinh tế:
Kinh tế phát triển nhất Châu Âu ( T K XVII )
+ Công trường thủ công chiếm ưu thế
+ Ngoại thương phát triển.
+ Kinh tế TBCN xâm nhập vào nông nghiệp.

- Chính trị:
Chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển của nền SX TBCN
Tư sản, quý tộc mới , nông dân >< phong="" kiến="" phản="">
Tình hình kinh tế, xã hội đó đẫn đến hậu quả xã hội như thế nào?
Câu hỏi thảo luận
Dựa vào những sự kiện sau em hãy trình bày diễn biến của cuộc cách mạng tư sản Anh?
b. Diễn biến cách mạng tư sản Anh
Thời gian
Sự kiện
1642-1645

1648
Thắng lợi thuộc về quốc hội.

Thắng lợi thuộc về phái “độc lập” của Crômoen.
1649


- Xử tử vua Sác-lơ 1
- Nền cộng hòa ra đời
1653
- Chế độ bảo hộ công được thiết lập
12-1688
- Thiết lập nền quân chủ lập hiến
Đỉnh cao của cách mạng
Em hãy cho biết tính chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng Anh?
d. Ý nghĩa
Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB ở Anh phát triển .
C. Tính chất
Là cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để,
Diễn ra dưới hình thức: Nội chiến
Nội dung
so sánh
CÁCH MẠNG HÀ LAN

Mục tiêu,
nhiệm vụ

CÁCH MẠNG ANH
Lật đổ ách thống trị
Tây Ban Nha mở
đường cho TBCN
phát triển
Lật đổ chế độ
QCCC, mở đường
cho CNTB phát triển
Quần chúng
nhân dân
Quần chúng
nhân dân
Tư sản,
Quý tộc mới
Tư sản,
Quý tộc mới

Giai cấp
lãnh đạo
Kết quả

Giành độc lập, xác
lập chế độ cộng hoà
Xác lập nền quân
chủ lập hiến
Động lực
cách mạng
So Sánh cách mạng tư sản Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
Saclơ I là ông vua đầu tiên của Châu Âu phong kiến bị tử hình. Việc xử tử Saclơ I và thiết lập chế độ độc tài là đỉnh cao của cách mạng
OLIVER-CROMWELL
[Ẩn quảng cáo]