/4

Cách viết sáng kiến kinh nghiệm

Upload: PanhmyPjm.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 240|Tải về: 1

CÁCH VIẾT SÁNG KIẾN NGHIỆM 1. Sáng kiến kinh nghiệm là gì?            - Sáng kiến là ý kiến sinh ra từ những nhận xét mới            - Kinh nghiệm là những hiểu biết do trông thấy, nghe thấy, do từng trải mà có.Kinh nghiệm là những tri thứ do qui nạp và thực nghiệm đem lại, đã được chỉnh lý và phân lọai để lập thành cơ sở của khoa học. Như vậy nói tới kinh nghiệm là nói đến những việc đã làm,đã có kết quả, đã được kiểm nghiệm trong thực tế , không phải là những việc  dự định hay còn trong ý nghĩ.            “ sáng kiến kinh nghiệm “ là những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo mà người viết tích lũy  được trong thực tiễn công tác giảng dạy và giáo dục, bằng những họat động cụ thể đã khắc phục được những khó khăn mà với những biện pháp thông thường không thể giải quyết...