/25

cam ket thi đua

Upload: AnhPencil.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 309|Tải về: 0

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do - Hạnh phúcCAM KẾT THI ĐUANăm học 2011 - 2012Năm học 2011 - 2012 ngành GD&ĐT quyết tâm thực hiện tốt việc học tập, quán triệt đầy đủ và sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; đề xuất chủ trương, kế hoạch và giải pháp để chủ động "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo" nhằm "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế của đất nước". Thực hiện Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT, ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012. Hôm nay...