Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Câu hỏi ôn tập phần Di Truyền va Biến Dị

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊCâu 1: Nêu nội dung và ý nghĩa của quy luật phân li ? Câu 2: Thế nào là lai phân tích ? Nêu ý nghĩa của phép lai phân tích ? Thực hiên phép lai phân tích nhằm mục đích gì ?Câu 3: Nêu nội dung và ý nghĩa của quy luật PLĐL ?Câu 4: Nêu BDTH là gì ? Vì sao ở những loài giao phối BDTH lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính ?Câu 5: So sánh trội không hoàn toàn với trôi hoàn toàn ?Câu 6: Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong nguyên phân ?Câu 7: Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân ?Câu 8: So sánh nguyên phân và giảm phân ? Câu 9; Nêu những điểm khác nhau giữa NST thường và NST giới tính ?Câu 10: Cơ chế xác định giới...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:369|Tải về:0|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: